Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

VIETININKAS SPORTO KALBOJE

     Neseniai baigėsi sporto olimpiada. Rašant arba kalbant apie pasiektus rezultatus, dažnai būdavo netaisyklingai vartojamas vietininkas, pvz.: Šimto metrų bėgime buvo pasiektas naujas pasaulio rekordas; taip pat pasiekti rekordai ieties metime, rutulio stūmime, šuolyje į aukštį, trišuolyje, dešimtkovėje ir t.t. Čia vietininkas lietuvių kalbai yra svetimas. Juk nesakome: Solistė dainavime gražiai pasirodė; Antrame važiavime nusmuko vežimo ratas. Šiais atvejais sakytume: Solistė gražiai padainavo; Antrą kartą važiuojant, nusmuko vežimo ratas.

     Tad ir minėtus sakinius apie pasiektus sporto laimėjimus galėtume taip pataisyti: Buvo pasiektas naujas šimto metrų bėgimo pasaulio rekordas; taip pat buvo pasiekti ieties metimo, rutulio stūmimo, šuolio į aukštį, trišuolio, dešimtkovės rekordai. Būtų taisytinas ir toks sakinys: Sportininkas pasiekė naują rekordą šimto metro bėgime, ieties metime, šokime į aukštį... ( —bėgdamas šimtą metrų, mesdamas ietį, šokdamas į aukštį...).

     Ir šachmatininkai mėgsta sakyti: Matas trečiame ėjime; buvo nutraukta partija trisdešimt penktame ėjime.. . Reikėtų sakyti: Matas trečiu ėjimu: partija buvo nutraukta po trisdešimt penkto ėjimo. . .

     Taip pat reikia atsiminti, kad vartininkas pagauna sviedinį ne šuolyje, bet iššokęs, pasišokėjęs, o krepšinio žaidėjas suklysta ne sviedinio perdavime, o sviedinį perduodamas.

NEVARTOTINI PRIEVEIKSMIAI SU PRIESAGA -INIAI

     Iš būdvardžių, kurie baigiasi priesaga -inis, prieveiksmiai daromi ne su priesaga -iniai, bet -iškai, pvz.: Šios prekės jau masiniai (= masiškai) gaminamos. Jis yra fiziniai ( = fiziškai') subrendęs, bet dvasiniai (=dvasiškai) atsilikęs. Tas veikalas ideologiniai ( =ideologiškai) labai stiprus.

NESKURDINKIME SAVO KALBOS!

     Dažnai mes įprantame sakiniuose vartoti tą patį žodį, užmiršdami, kad turime jų daug daugiau ir įvairesnių bei tinkamesnių. Pvz. žodis pilnai stumia iš vartosenos kitus tinkamesnius žodžius: visai, visiškai, kaip reikiant. .. Štai keli taisytini sakiniai: Juo galiina pilnai (=visai, visiškai) pasitikėti. Aš pilnai ( = visiškai) sutinku su tavo nuomone. Jis savo uždavinį pilnai (= kaip reikiant, gerai) atliko.

     Žodis eilė taip pat be reikalo vartojamas vietoje geresnių žodžių: daugelis, daug kas, keli, keletas, grupė, nemažai, gausybė ir t.t. Pvz.: Atlikome eilę (=daug, nemažai, daugybę, keletą) darbų. Visa eilė (= daug, daugybė nemaža, grupė, būrys) sportininkų gavo pagyrimo lapus.