■    JAV vyskupai, susirinkę į Vašingtoną, vienbalsiai patvirtino sprendimą, kad mokyklose būtų ne gimimo kontrolės klinikos steigiamos, o būtų pabrėžiamas padoraus gyvenimo auklėjimas. Tokį pasiūlymą buvo padaręs Čikagos kardinolas Bernardinas, kuris yra vyskupų komiteto pirmininkas saugoti negimusių gyvybes, vadinamo “Bishops’ Pro Life Committee”.

■    Romoje, minint 600 metų sukaktį nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje, buvo spaudos konferencija, kurioje dalyvavo 60 italų ir kitų užsienio korespondentų. Vysk. P. Baltakis perdavė užsieny gyvenančių vyskupų kvietimą, kad krikščionių pasaulis išreikštų solidarumą lietuvių tautai, jos krikšto jubiliejaus proga, tuo padedant atgauti religines teises. St. Lozoraitis, Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto, priminė dabartinę religinę padėtį Lietuvoje, pabrėždamas, kad dauguma vakarų demokratinių valstybių nepripažįsta Lietuvos įjungimo į SSSR.

■    Motinos Teresės įsteigtoji Artimo meilės misininkių vienuolija jau yra įkūrusi savo padalinius 71-je šalyje, iš viso turi apie 450 namų, apie 3000 seselių ir apie 400 brolių. Vienuolija aptarnauja 119 raupsuotųjų kolonijų, turi 745 vežiojamas klinikas, globoja 186.000 raupsuotųjų, savo 97-se mokyklose moko 14.000 vaikų, priglaudžia 22.000 mirštančių vargšų, maitina 126.000 šeimų. Motina Teresė jau sulaukusi 76 metų, bet dar guvi, daug keliauja. Už savo nuostabius darbus varguomenei 1979 m. buvo apdovanota Nobelio premija. Jos įsteigta vienuolija veda 145 namus skurdeivoms ir mirštantiems.

■    Lietuvos krikšto jubiliejaus proga evangeliku vardu popiežiui buvo pasiųstas toks raštas: “Lampadės multae — Una lux” (Daug lempų — Viena šviesa). Garbė Jėzui Kristui. Popiežiui Jonui II. Mūsų broliui Kristuje! Jūsų Prakilnybei dėkodamas už Lietuvių Tautos aspiracijų laiminimą jogailinio krikšto jubiliejaus proga, broliškai sveikinu Jus Amerikos Lietuvių Evangelikų Reformatų-Presbiterionų Bažnyčios ir taip pat viso laisvojo pasaulio lietuvių Evangelikų tarybos vardu. Kartu meldžiu Viešpatį, kad jo Apvaizda įkvėptų kiekvieną dieną Jūsų mintį, kiekvieną Jūsų veiksmą Dievo didesnei garbei ir visos krikščionijos bendram labui per mūsų Viešpatį ir Brolį Jėzų Kristų (Kol 3,15-17). Aleliuja! Kun. Dr. Eugenijus Gerulis”.

■    Čikagoje, sulaukę nustatyto 70 m. amžiaus, pasitraukė į pensiją dviejų lietuviškų parapijų klebonai: kun. Bruno Grinis, Šv. Petro ir Povilo par. klebonas miesto pietinėje dalyje, ir kun. Antanas Zakarauskas, Gimimo Švč. M. Marijos par. klebonas Marquette Parke.

■    Zimbabvėje lapkričio 26 d. marksistiniai maištininkai mirtinai užkapojo 16 misininkų, kurių tarpe 5 vaikai ir 7 moterys. Tai buvo pentekostalistai. Vienas jų amerikietis, kitas britas, visi baltieji. Per mažą mergaitę žmogžudžiai pasiuntė žinią — visi kapitalistai turi palikti šį kraštą. Juoz. Pr.