CHIARA LUBICH

     "Visuomet džiaukitės” (1 Tęs 5,16).

     Mes randame tokį paskatinimą šv. Pauliaus pirmojo laiško pabaigoje tesalonikiečiams. Kvietimas džiaugtis dažnai pasikartoja jo laiškuose; tai buvo viena jo mokymo temų. Pavyzdžiui, filipiečiams jis sakė: "Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!” (Fil4,4).

     Apaštalo žodžiai čia skamba labiau liepiamai, kaip raginamai. Mes galėtumėm klausti: "Ar galima įsakyt asmeniui džiaugtis?” Mes juk žinome, kad gyvenimas yra pilnas problemų ir rūpesčių, kurie niekada džiaugsmo nesukelia. Veikiau tai atrodytų kaip asmens padrąsinimas nenusiminti ir viską priimti ramiai... bet čia džiaugsmas reiškia visai ką kita. Tai jausmas, kuris savaime iš sielos veržiasi.

     Be abejo, šv. Pauliui džiaugsmas buvo viena gražiausių krikščioniško gyvenimo savybių. Džiaugsmas, galima sakyti, yra tokio gyvenimo nepaprastai būdinga žymė, duodanti labiausiai veikiantį liudijimą. Iš tikrųjų niekas jautriau nepaliečia ir nedaro didesnės įtakos kitiems, kaip asmuo, kuris šviečia džiaugsmu.

     Šv. Paulius turėjo pagrindą taip tvirtinti, kad, nežiūrint sunkumų, mes visada turime džiaugtis: toks džiaugsmas yra vaisius pastangų gyventi tikrą krikščionio gyvenimą, kuris leidžia Jėzui tobulai mumyse apsigyventi; jame mes ir galime tą džiaugsmą turėti.

     Jėzus yra tikrojo džiaugsmo šaltinis, nes jis duoda mūsų gyvenimui prasmę, savo šviesa jis mus veda, išlaisvina mus iš bet kokios baimės, kaip praeities, taip ir dabarties bei ateities, jis duoda mums jėgų, kad galėtumėm pasitikti visas sunkenybes ir bandymus ir pasipriešinti pagundoms.

     Tačiau tai yra paslaptis, kaip visuomet būti džiaugsmingam. Toji paslaptis glūdi sukoncentruotame gyvenime Jėzuje, kada mes, tuo būdu gyvendami, leidžiame jo buvimui mumyse šviesti.

     Dabar kelią mes žinome. Jėzus mumyse apsigyvena, jei mes stengiamės gyventi pagal jo žodį, ypač mylėdami jį kiekviename asmenyje, pasiryžę net gyvybę atiduoti už kiekvieną, kaip jis tai padarė už visus.

     Jei artimas mus mylės, kaip mes jį mylime, tada mūsų džiaugsmui nieko netrūks (Jn 15,11), nes Jėzus bus mūsų tarpe (Mt 18,20).

     Čia mąstomi žodžiai gali padėti mums liudyti tą džiaugsmą — tikrąjį džiaugsmą — ir nešti jį kitiems į pasaulį bei aplink mus.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS