Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

500 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

40 dol. aukojo kun. K. Gulbinas.

Po 25 dol. aukojo: Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija, A. Babickas.

Po 20 dol. aukojo: P. Burokas, kun. J. Pragulbickas.

Po 15 dol. aukojo: A. Sutkuvienė, J. Jodelė, R. Boris, I. Nausėdas.

12 dol. aukojo Pr. Butkuvienė.

Po 10 dol. aukojo: G. Baradas, J. Zalagėnas, B. Morkūnas, J. Daukaitė, P. Kaufmanas, V. Sinkus, K. Rimas, R. Misiūnas, V. Poderys, A. Svotelis, S. Kasnickas, K. Aglinskas, B. Stamgenberg, S. Leikus, A. Baleišis, Samuolienė, A. Grigalauskas.

9 dol. aukojo J. Bujauskas.

8 dal. aukojo A. Underys.

Po 5 dol. aukojo: J. Miltenis, E. Jokubkienė, S. Strokienė, M. Vygantas, E. Arlauskas, F. Česonis, E. Tutinas, K. Jakštas, A. Baleišis, J. Gasperas, A. Šembrotas, S. Grigaliūnas, P. Simanauskas, A. Barzdukas, M. Andriušienė, J. Stasiūnaitis, V. Snielienė, A. Saulis, V. Skabeikis, A. Smolinskas, S. Nyerges, F. Rajeckas, V. Kezinaitis, L. Aleksienė, V. Bubnienė, A. Jadviršis, M. Macevičienė, E. Pajeda, G. Ažubalis, M. Jurgutis, A. Pocius, I. Smieliauskienė, R. Banionienė, V. Žebertavičius, A. Janušis, J. Matulaitis, A. Baronaitis, M. Kapačinskas, L. Stasiūnienė, A, Stukas, V. Valkavickas, A. Sirutis, R. Andrijauskienė, A. Drazdys. Po 3 dol. aukojo: H. Moliejienė, G. Bajorūnas, J. Rutka, G. Valaitis.

Po 2 dol. aukojo: M. Sturonas, A. Lietuvninkas, S. Ilginis, R. Petronienė, E. Nemickienė.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

     Balandžio 17 d. buvo tradicinė “Laiškų lietuviams” metinė šventė ir premijų įteikimas konkurso laimėtojams. Apie visa tai parašysime ateinančiame numeryje. Šių metų konkurso premijų mecenatai buvo: Dr. A. Prunskienė — 400 dol., Gražina Liautaud — 250 dol., Vanda Prunskienė — 200 dol., Jūrų skaučių “Nerijos” tunto “Nendrių” įgula — 200 dol., Ona Siliūnienė — 200 dol., Skautų filisterių Čikagos skyrius — 100 dol., S. Rudokienė — 100 dol., R. Andrijauskienė — 100 dol., J. ir B. Jankauskai — 100 dol.

     Visiems mecenatams esame nuoširdžiai dėkingi. Jau turime mecenatų ir ateinančiam konkursui. Prel. J. Prunskis paaukojo 2000 dol., kad, šiuos pinigus įdėjus į banką, gautas pelnas už procentus būtų premijoms. Tad manome kiekvienais metais gauti apie 150 dol. Prelatui nuoširdi padėka. Apie kitus mecenatus pranešime birželio mėnesio numeryje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.