DVIDEŠIMT DEVINTASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Balandžio 17 d. buvo iškilminga “Laiškų lietuviams” metinė šventė, kurios metu buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Šį kartą parašysime tik apie konkursą, o kitame numeryje plačiau aprašysime metinę šventę, įdėdami ir keletą šventės nuotraukų.

     Konkursui buvo atsiųsta 7 suaugusiųjų straipsniai ir 18 jaunimo. Įdomu, kad visi suaugusiųjų konkurso dalyviai buvo ne iš Čikagos, o jaunimo — beveik visi iš Čikagos. Buvo nutarta ir jaunimui, ir suaugusiems skirti po penkias lygias premijas: I — 200 dol., II — 150 dol., III —    100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol. Štai tų premijų laimėtojai. Suaugusiųjų: I — Konstancija Valiuškienė (savo premiją ji paskyrė ateinančių metų konkursui), II — Nina Gailiūnienė, III — Algirdas Nakas, IV — Dalia Staniškienė, V — Romualdas Kriaučiūnas ir Gražina Kriaučiūnienė (po 50 dol.). Jaunimo: I — Audra Kubiliūtė, II — Edvyna Valkiūnaitė ir Vida Brazaitytė (po 150 dol.), III — Rima Polikaitytė, IV — Audrė Šlenytė, V — Aldas Kriaučiūnas ir Aras Tijūnėlis (po 50 dol.) Buvo paskirta po 20 dol. visiems konkurso dalyviams, nelaimėjusiems premijų. Iš viso buvo išdalinta 1600 dolerių.

     Premijų mecenatai: dr. A. Prunskienė — 400 dol., Vanda Prunskienė —    200 dol., Gr. Gudaitytė-Liautaud — 200 dol., O. Siliūnienė — 200 dol., Jūrų skaučių “Nerijos” tunto “Nendrių” įgula — 200 dol., S. Rudokienė —    100 dol., R. Andrijauskienė — 200 dol., Skautų filisterių Čikagos skyrius — 100 dol., J. ir Br. Jankauskai — 100 dol.

     Konkurso vertinimo komisija: J. Masilionis (pirm.), D. Bindokienė (sekr.), V. Kučas, D. Polikaitytė, N. Užubalienė.

     Ateinančių metų konkursui jau aukojo ar pasižadėjo aukoti: O. Siliūnienė — 350 dol., dr. A. Prunskienė — 300 dol., V. Prunskienė — 200 dol., K. Valiuškienė — 200 dol., S. Rudokienė — 100 dol., dr. V. Kerelytė —    100 dol., V. ir M. Momkai — 100 dol., J. ir Br. Jankauskai — 100 dol. Prel. J. Prunskis paaukojo 2000 dol., kad, šią sumą padėjus į banką, kiekvienais metais iš procentų būtų skiriama premijoms apie 150 dol. Taigi ir ateinančių metų premijoms turime 1600 dol. Apie ateinančių metų konkursą paskelbsime vėliau.

     Paprastai mes jaunimą laikome iki 30 m. amžiaus, bet čia atsiranda tam tikra problema, nes tarp 15 m. ir 30 m. jaunuolių yra didelis skirtumas. Kaip šią problemą išspręsti? Laukiame protingų, “saliamoniškų” patarimų.

     Visiems mecenatams, vertinimo komisijos nariams ir konkurso dalyviams nuoširdi padėka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.