Jau nuo 1981 m. Jugoslavijoje, mažame Medjugorje bažnytkaimyje, Marija beveik kasdien pasirodo šešiems jaunuoliams ir jiems duoda įvairių patarimų-paskatinimų. Čia paminėsime 1987 metų mėnesinius paskatinimus ir pridėsime dar tai, ką ji sakė tiems jaunuoliams šių metų sausio mėnesį.


K. T.

     Brangūs vaikai! Šiandien vėl aš noriu pakviesti jus nuo šios dienos pradėti gyventi naują gyvenimą. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, jog Dievas yra išrinkęs kiekvieną jūsų panaudoti žmonijos išganymo didžiam planui. Jūs negalit suprasti, kaip didelis yra jūsų vaidmuo tame Dievo plane.

Viena seniausių ikonų (V-VII šimtm.) yra Romoje S. Maria Nava (Šv. Pranciškos Romietės) bazilikoje.

     Todėl, brangūs vaikai, melskitės, kad per maldą jūs suvoktumėte Dievo planą per jus. Aš esu su jumis, kad jūs galėtumėt jį įvykdyti.

1987.1.25

     Šiandien aš noriu apgaubti jus savo apsiaustu ir vesti jus keliu į prisikėlimą.

     Brangūs vaikai! Aš maldauju jus duoti Viešpačiui savo praeitį ir visą blogį, kuris susikrovė jūsų širdyse. Noriu, kad jūs visi būtumėt laimingi, bet su nuodėme niekas negali būti laimingas. Tai todėl, brangūs vaikai, jūs turit melstis, ir savo maldose jūs atpažinsit kelią į laimę. Laimė bus jūsų širdyse, ir jūs būsit liudininkai to, ko aš ir mano Sūnus norime jums visiems. Aš laiminu jus, brangūs vaikai.

1987.11.25

     Brangūs vaikai! Šiandien aš dėkoju jums, kad esate šioj vietoj, kur aš teikiu ypatingas malones. Kviečiu kiekvieną jūsų pradėti gyventi gyvenimą, kurio Dievas nori iš jūsų, ir imti daryti meilės bei didžiadvasiškumo gerus darbus.

     Aš nenoriu, kad jūs, brangūs vaikai, girdėtumėt mano skatinimus ir kartu darytumėt nuodėmes, kurių aš nemėgstu. Todėl noriu, kad kiekvienas jūsų gyventumėt naują gyvenimą, nesunaikindami nieko, ką Dievas kuria jumyse ir teikia jums.

     Aš teikiu jums savo palaiminimą ir pasilieku su jumis jūsų atsivertimo kelyje.

1987.111.25

     Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus maldai. Jūs žinote, brangūs vaikai, kad Dievas teikia ypatingas malones maldoje. Todėl ieškokite ir melskitės, kad jūs suprastumėte visa, ką jums teikiu šioje vietovėje. Aš kviečiu jus j maldą iš jūsų širdies.

     Jūs žinote, brangūs vaikai, kad be maldos jūs negalit suvokti visko, ką Dievas planuoja per kiekvieną jūsų. Tad melskitės! Aš noriu, kad per kiekvieną jūsų Dievo planas išsipildytų; kad visa, ką Dievas yra jums davęs jūsų širdyse, pagausėtų.

     Todėl melskitės, kad Dievo palaiminimas galėtų apsaugoti kiekvieną jūsų nuo viso jums gręsiančio blogio. Aš laiminu jus, brangūs vaikai!

1987.IV. 25

     Brangūs vaikai! Aš kviečiu kiekvieną jūsų pradėti gyventi Dievo meile. Jūs esat pasirengę nusidėti ir atiduoti save j šėtono rankas nepagalvoję. Aš esu jūsų motina ir todėl noriu jus visus vesti į tobulą šventumą. Aš noriu, kad kiekvienas jūsų būtų laimingas čia, ant žemės, taip, kad kiekvienas galėtų būti Danguje. Tai, brangūs vaikai, yra mano tikslas čia ateiti ir mano noras.

1987.V.25

“Nikopeia” — X-XII šimtm. Venecijos Šv. Morkaus bazilikoje.


     Brangūs vaikai! Aš dėkoju jums ir noriu pakviesti jus j Dievo ramybę. Aš trokštu, kad kiekvienas iš jūsų savo širdy patirtumėt ramybę, kurią Dievas duoda.

     Šiandien aš noriu jus visus palaiminti. Aš laiminu jus Dievo palaiminimu ir prašau jūsų, brangūs vaikai, sekti bei gyventi mano keliu. Myliu jus visus, tai todėl aš kreipiuosi į jus tiek daug kartų ir dėkoju jums už viską, ką darote mano norams įvykdyti. Padėkite man, kad galėčiau paaukoti jus Dievui, išgelbėti jus ir vesti išganymo keliu.

1987.VI.25

     Brangūs vaikai! Aš prašau priimti nuo šiandien šventumo kelią. Aš myliu jus ir todėl noriu, kad jūs taptumėt šventi. Aš nenoriu, kad šėtonas sukliudytų jūsų pažangą, einant šiuo keliu.

     Melskitės ir priimkit visa, ką Dievas teikia jums šiame sunkiame kelyje taip, kad tiems, kurie ką tik pradėjo juo žengti, Jis duotų daug džiaugsmo, jog jie galėtų geriau atsiliepti į Jo kiekvieną pakvietimą.

     Nekreipkit dėmesio į nesvarbius dalykus, bet padarykit Dangų savo tikslu.

1987.VII.25

     Brangūs vaikai! Šiandien aš vėl kviečiu jus, kad kiekvienas jūsų apsispręstų vykdyti mano skatinimus.

     Dievas man leido taipogi šiais metais, kuriuos Bažnyčia man pašventė, kalbėti jums bei skatinti jus į šventumą.

     Brangūs vaikai! Iš Dievo ieškokit malonės, kurias Jis duoda jums per mane. Aš pasiruošus išprašyti iš Dievo visa, ko ieškot, taip kad jūsų šventumas būtų pilnas. Todėl nepamirškit ieškoti, nes Dievas leido man išgauti jums malonę.

1987.VIII.25

     Brangūs vaikai! Aš noriu ir šiandien jus visus kviesti maldai. Tegul malda būna jūsų gyvenimas. Pašvęskit savo laiką vien tik Jėzui: Jis duos jums viską, ko jūs ieškot, ir jums pilnai apsireikš.

     Šėtonas yra stiprus: jis tyko kiekvieną jūsų išbandyti. Melskitės — tokiu būdu jis negalės nei jūsų pažeisti, nei jus sukliudyti pakeliui į šventumą. Per maldą aukit link Dievo diena iš dienos vis labiau.

1987.IX.25

     Brangūs vaikai. Šiandien aš noriu pakviesti kiekvieną jūsų apsispręsti siekti Dangaus. Į jį vedantis kelias yra sunkus tiems, kurie nėra apsisprendę už Dievą.

     Tad apsispręskite už Jį ir būkit tikri, kad Dievas jums save padovanos. Jūs esat pašaukti — ir jūs privalot atsiliepti Tėvui, kuris jus šaukia per mane. Melskitės, nes maldoj kiekvienas jūsų bus įgalintas pasiekti tobulą meilę.

Aš laiminu jus savo palaima ir noriu kiekvienam jūsų padėti, kad jūs galėtumėt būti suburti po mano motinišku apsiaustu. Dėkoju jums, kad atsiliepiat į mano kvietimą.

1987.X.25

     Brangūs vaikai! Šiandien aš noriu vėl pakviesti kiekvieną jūsų apsispręsti man visiškai atsiduoti. Tik tada galėsiu kiekvieną jūsų paaukoti Dievui.

     Jūs suvokiat, brangūs vaikai, kad aš myliu jus be ribų ir noriu, kad kiekvienas justi man priklausytumėt. Tačiau Dievas kiekvienam suteikė laisvą valią. Kadangi tai aš gerbiu labai mylinčiai ir nuolankiai, aš priimu, kad jūs galit rinktis, ką norit.

     Brangūs vaikai! Aš noriu, kad jūs padėtumei man įgyvendinti, ką Dievas suplanavo šiai parapijai. Bet jei jūs nesimeldžiat, jūs negalit suvokti nei mano meilės, nei Dievo planų, skirtų šiai parapijai ir kiekvienam iš jūsų.

     Melskitės, kad šėtonas neapgautų jūsų savo išdidumu bei apgavystės galia. Aš stoviu prie jūsų ir noriu, kad jūs tikėtumėt mano meile jums. Ačiū, kad atsiliepiat į mano kvietimą.

1987.XI.25

     Brangūs vaikai! Džiaukitės su manimi. Mano širdis džiaugiasi Jėzumi. Šiandien aš noriu Jį jums duoti.

     Brangūs vaikai! Aš noriu, kad kiekvienas jūsų atvertų Jėzui savo širdį, ir aš su meile duosiu Jį jums.

     Brangūs vaikai. Aš noriu, kad Jis pakeistų jus, kad jus mokytų ir kad jus apgintų.

     Šiandien ypatingu būdu aš meldžiu už kiekvieną jūsų. Jus pavedu Dievui, o Jis save apreikš jumyse. Kviečiu jus į nuoširdžią, iš širdies maldą taip, kad kiekviena jūsų malda būtų susitikimas su Dievu. Dievui skirkite pirmą vietą kasdieniam gyvenime. Su dideliu rimtumu kviečiu jus šiandien man paklusti ir vykdyti mano skatinimus.

1987.XII.25

     Šių metų sausio 2 d. Marija kalbėjo:

     Brangūs vaikai! Šiandien aš vėl kviečiu jus į pilnutinį atsivertimą, kuris yra sunkus tiems, kurie nėra apsisprendę už Dievą. Aš kviečiu jus, brangūs vaikai, visiškai atsiversti Dievui. Dievas gali duoti viską, ko jūs iš Jo norite. Tačiau jūs Jo ieškote tiktai tada, kai jus aplanko ligos, problemos bei sunkumai, o jūs galvojat, kad Jis yra toli nuo jūsų, kad jūsų nesiklauso ir kad negirdi jūsų maldų. Taip nėra, brangūs vaikai.

     Kai jūs nuo Dievo nusikreipiat, jūs negalit gauti malonių, nes jūs jų neieškot su tvirtu tikėjimu. Diena po dienos aš meldžiu už jus ir noriu patraukti jus kuo arčiau Dievo, bet aš negaliu, jei jūs nenorit. Todėl, brangūs vaikai, atiduokit savo gyvenimą į Dievo rankas. Aš laiminu jus visus. Dėkoju jums, kad jūs atsiliepėt į mano kvietimą.