Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

200 dol. aukojo kun. Gediminas Kijauskas, S.J.

Po 25 dol. aukojo: D. Bubelienė, N. Gailiūnienė.

Po 20 dol. aukojo: kun. A. Bernatonis, S. Einikis.

Po 10 dol. aukojo: H. Bagdonas, S. Kamarauskas, M. Vaišvilienė, O. Jusys, I. Jasys, A. Venclovas, A. Pilipavičius, R. Otto, I. Rimkūnas, L. Laukienė, E. Abelkienė, kun. I. Gedvilą, J. Rumbutis, R. Petkevičius.

6 dol. aukojo S. Galisienė.

Po 5 dol. aukojo: V. Mitkus, A. Prapuolenytė, V. Grybauskas, K. Norvilą, kun. D. Kenstavičius, J. Juška, T. Šlutas, J. Spurgis, B. Kūkalis, S. Gliožerienė, J.V. Žadeikiai, L. Bajorūnas, S. Jurskytė, J. Černiauskas, Lit. klubas “Vytis”, T. Seliokas, P. Macnorius, E. Rukuižienė, kun. V. Kriščiūnevičius, G. Iešmantas, P. Žolynas, P. Janulis, M. Spence, S. Vaškys, B. Bužinskas, M. Jasiulevičius, O. Mrtrick, A. Mingėla.

Po 3 dol. aukojo: J. Abraitis, J. Zabarskas, B. Bernotas, A. Dzirvonas. Po 2 dol. aukojo: F. Galdikas, O. Jesunas, J. Žvinakis.

ELENOS CIPLIJAUSKIENĖS STIPENDIJŲ FONDAS PRIE L. K. M. AKADEMIJOS

     Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 1.500 dolerių, skiriama studentui ar studentei, kurie ruošia doktoratą iš Lietuvos istorijos. Suinteresuotieji studentai prašomi kreiptis į Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Centro valdybą šiuo adresu: Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

XXX “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Netrukus paskelbsime trisdešimtąjį “Laiškų lietuviams” konkursą. Jis bus skiriamas ir suaugusiems, ir jaunimui. Svarstome konkurso temas. Ateinančių metų “Laiškų lietuviams” metinė šventė bus balandžio mėn. 9 d., sekmadienį.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.