■ Popiežius Jonas Paulius II šių metų pradžioje paskelbė tris naujus palaimintuosius: Pierina Morosini ir Antonia Messina, kurios žuvo, gindamos savo nekaltumą; Morosini buvo nužudyta 1957 m., kai teturėjo 16 m., o antra žuvo 1935 m., irgi būdama 16 m. Abidvi italės. Trečias palaimintasis — Marcell Callo, 24 m., nacių nukankintas Mathau-seno koncentracijos stovykloje 1945 m. Buvo prancūzų kilmės, darbininkas, krikščionių jaunimo sąjungos narys.

■    Augsburgo vyskupas Joseph Stimpfle išsiuntė kelis kvietimus kun. Alfonsui Svarinskui ir kun. Sigitui Tamkevičiui atvykti į jo valdomą vyskupiją Vokietijoje.

■ Sovietų Sąjunga pakvietė Vatikano delegaciją dalyvauti 1000 m. krikščionybės įvedimo iškilmėse, kurios įvyks birželio mėnesį. Pakvietimas atėjo iš rusų stačiatikių patriarcho.

■    Vienos konferencijoje, kur svarstomas Helsinkio susitarimų vykdymas, Vatikano delegacijos vardu iškėlė reikalavimus prel. A. Bačkis, kuris yra antrasis Vatikano delegacijos pirmininkas. Jis pabrėžė, kad visos minėtą susitarimą pasirašiusios valstybės privalo nevaržyti religinės laisvės ir leisti kiekvienai tikinčiųjų bendruomenei tvarkytis pagal savo vidaus poreikius, netrukdyti savo narius auklėti pagal savo religiją, privalo turėti teisę naudotis visomis komunikacijos priemonėmis, leisti savo periodinę spaudą, pasinaudoti krašto spauda.

■    Salvadore kovo 24 d. apie 10.000 darbininkų, studentų, karo pabėgėlių žygiavo sostinės gatvėmis, pagerbdami atminimą arkiv. Oscaro Amulfo Romero, kuris buvo nušautas 1980 m. kovo 24 d.

■    Etiopijos marksistinė vyriausybė trukdo badaujančių šelpimą ir gelbėjimą, užblokavusi kelius į tas sritis, kur reiškiasi sukilėliai. Apie tai paskelbė Italijos katalikų šalpa.

■ Paryžiaus kardinolas Lustinger šiemet pavasarį buvo susitikęs su apie 10.000 vaikų nuo 7 iki 12 m. amžiaus. Paryžiaus vaikus laišku pasveikino popiežius Jonas Paulius II. Kard. Lustinger pareiškė, kad vaikai yra didžiausias tėvų turtas ir išryškino, kaip svarbu jiems perteikti Kristaus mokslą.

■    Pasaulyje kasmet miršta apie 15 milijonų kūdikių, nesulaukusių šešių mėnesių amžiaus. Daug kitų auga paliegę, liguisti, nes trūksta maisto, priežiūros. Popiežius Jonas Paulius II ragina ypač atkreipti dėmesį į tuos reiškinius Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje.

■    Romoje esantis Betanijos seselių vienuolynas nutarė pravesti adoracijos ir maldos valandas už kenčiančią Lietuvą. Tos susikaupimo valandos vyksta kiekvieną mėnesio pirmą ketvirtadienį Šv. Blažiejaus bažnyčioje, Romoje. Besirenkantieji italai supažindinami su Lietuvos katalikų padėtimi. Apie lietuvių katalikų patiriamus sunkumus kalbėjo kun. V. Kazlauskas.

■    Vatikano valstybė apima 44 hektarų plotą. Turi 750 gyventojų, kurių 400 turi Vatikano pilietybę. Pasauliečių tarnautojų Vatikano gubernatūroje yra 1.200, jų tarpe tik 20 moterys.

■    Lenkijoje apie 400 studentų iš 10 įvairių Europos kraštų praleidžia atostogas, statydami bažnyčias. Jie priklauso vadinamam Belveder klubui, turinčiam ryšių su Opus Dei organizacija. Iki šiol vyriausybė nedarė kliūčių jiems darbuotis.

■ Jonas Paulius II savo velykinius sveikinimus pasaulio tautoms perdavė 51 kalba, jų tarpe ir lietuvių.

■ JAV episkopato generalinis sekretorius prel. Daniel Hoye parašė laišką Sovietų ambasadoriui Vašingtone Yuri Dubininui, reikšdamas susirūpinimą dėl Sovietų veiksmų ryšium su Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimu. Ypatingą susirūpinimą reiškė dėl Nijolės Sadūnaitės, kurios varginimas tebesitęsia.

■    Jonas Paulius II ateinančių metų pavasarį vyks į Daniją, Švediją, Norvegiją ir Islandiją.

■    Vengrijos sostinėje Budapešte įvyko istorijos simpoziumas, kurį suruošė vyskupų konferencija drauge su Vengrijos mokslų akademija ir universiteto vadovybe.

■    Tarptautinis 44-tas Eucharistinis kongresas įvyks Pietų Korėjos sostinėje Seule 1989 m. spalio 5-8 dienomis.

■    Tarptautinis kongresas paminėti Ukrainos ir Rusijos krikščionybės 1000 metų sukaktį buvo sušauktas Ravenoje, Italijoje. Dalyvavo apie 100 mokslininkų iš viso pasaulio. Kongresas tęsėsi nuo balandžio 18 iki 24 d.

■    Filipinų kalnų miestely, Mindano saloje, pasionistų misijoje mirė peršautas ten darbavęsis čikagietis kunigas vienuolis Carl Schmitz. Jis ten buvo pakrikštijęs daugiau kaip 1.300 vaikų. Kun. Schmitz misijose dirbo nuo 1944 m. Anksčiau buvo Kinijoje. Jį peršovė vyras, kurio žmona buvo atleista iš tarnybos mokykloje, bet to nebuvo padaręs kunigas Schmitz.

■    JAV vyskupai savo ganytojiškame laiške pabrėžė, kad moterys gali atlikinėti visas liturgines pareigas, išskyrus tuos dalykus, kurie reikalauja kunigystės šventimų. Keliamas reikalas studijuoti, ar nereikėtų moteris šventinti į diakones.

■ Lietuvoje, po vyskupų vizito pas Šv. Tėvą, įvyko tokie pakeitimai: arkiv. Liudas Povilonis, dėl ligos ir amžiaus, atsisakė iš Vilniaus arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus pareigų. Jo vieton paskirtas vysk. Juozas Preikšas. Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Vincentas Sladkevičius paskirtas vyskupų konferencijos pirmininku, o Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Antanas Vaičius paskirtas vysk. Sladkevičiaus, vyskupų konferencijos pirmininko, padėjėju.

■    JAV Valstybės sekretorius G. Shultzas, lankydamasis Sovietų Sąjungoje, iškėlė religinės laisvės reikalą, dalyvavo stačiatikių gruzinų pamaldose. Panašiai kalbėjo ir Šv. Sofijos katedroje Kijeve.

■ JAV-se buvęs verslininkas William Schumacher, 79 m., našlys, turintis keletą vaikaičių, baigė teologijos studijas kunigų seminarijoje ir birželio 4 d. įšventintas kunigu. Šventimus suteikė Dalias vyskupas.

■    Gorbačiovas, balandžio 29 d. susišaukęs į Kremlių stačiatikių Bažnyčios aukštąją dvasiškiją, pareiškė, kad bus išleisti nauji religinės laisvės įstatymai ir Bažnyčiai bei tikintiesiems padarytos skriaudos bus atitaisytos.

■ Popiežius Jonas Paulius II, būdamas Paragvajuje, gegužės 18 d. paminėjo savo 69 gimtadienį.

■    Net 32 JAV senatoriai pasirašė laišką Sovietų užsienio reikalų ministeriui Shevarnadzei, prašydami, kad būtų paleisti kalinamieji kunigai: Sigitas Tamkevičius ir Alfonsas Svarinskas.

■    Lietuvos Helsinkio grupės nariai kreipėsi raštu į Gorbačiovą, primindami tarptautiniais susitarimais garantuotas teises ir prašydami paleisti kun. S. Tamkevičių, kun. Alf. Svarinską, o taip pat kitus, primindami ištremtojo Vilniaus vyskupo Julijono Steponaviččiaus reikalą. Pasirašė: dr. Alg. Statkevičius, darbininkas M. Jurevičius, inž. V. Vaičiūnas.

■ Šeši JAV senatoriai gegužės 1 d. pasiuntė laišką prez. Reaganui, skatindami, nuvykus į Maskvą, susitikti ir su lietuviais žmogaus teisių gynėjais. Nurodė vysk. J. Steponavičių, N. Sadūnaitę, kun. J. Kastytį Matulionį, V. Bogušį, Ant. Terlecką.

■ JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto žmogaus teisių komisijos apklausoje atkreiptas dėmesys į vysk. J. Steponavičių, kun. S. Tamkevičių, kun. A. Svarinską, B. Gajauską, V. Petkų, jau kurį laiką įkalintus ar ištremtus.

■ D. Britanijos ir Kinijos susitarime dėl Hong Kongo perdavimo 1997 metais garantuojama laisvė skleisti religiją. To susitarimo tekstas balandžio 28 d. buvo paskelbtas Kinijos sostinėje.

■ Pirmas Amerikos Rožinio kongresas šaukiamas šiemet Vašingtone birželio 6-11 d. Nekalto Prasidėjimo šventovėje.

■ Čikagos detektyvas Robert Simandi atkreipia dėmesį, kad daug nusikaltimų kylą iš šėtono garbintojų sąjūdžio: jie grobia taures iš bažnyčių, apiplėšia kapus, pjausto gyvulius.

■ Niujorke gegužės mėnesį buvo suorganizuotos demonstracijos prieš negimusių kūdikių žudymą. Jose dalyvavo 1600 žmonių. Keturias dienas turėjo užsidaryti kai kurios klinikos, kur daromi abortai.

■ Italijoje, Rimini mieste, kun. Probo Vacarini, 69 m., įšventintas gegužės 8 d., aukojo šv. mišias, Jis yra našlys ir su juo mišias koncelebravo trys jo sūnūs kunigai. Iš viso jo šeima išaugino septynis vaikus. Vienas jo sūnus, dar pasaulietis, yra suplanavęs stoti į vienuolyną. Jo duktė pasiryžo būti naujai įšventintojo savo tėvo šeimininke.

■ Čikagos arkivyskupija, norėdama sustiprinti apaštalavimą tarp homoseksualų ir lesbijiečių, įveda jiems pamaldas Šv. Sebastijono bažnyčioje, 3021 N. Dayton St. Tuo reikalu paskelbdamas pranešimą, kard. Bernardinas pažymėjo, kad nekeičiamas Bažnyčios mokslas homoseksualų klausimu, bet norima ir jiems sudaryti sąlygas religiniam susitvarkymui.

■ Jonas Paulius II gegužės mėnesį buvo išvykęs dvylikai dienų lankyti Pietų Amerikos valstybių. Pirmas sustosimas — Urugvajus. Čia prezidentas Julio Mario Sanguinetti klūpojo pirmoje eilėje per popiežiaus mišias. Ministeriai dalyvavo visur, kur tik tame krašte vyko popiežius. Iš Urugvajaus vyko i Boliviją. Čia jį sutiko bedarbiai ir kasyklų darbininkai su dideliu nuoširdumu, bet pareikšdami ir savo skundą. Kaip minėtose valstybėse, taip ir Paragvajuje bei kituose kraštuose popiežius pabrėžė socialinio teisingumo reikalą, darbininkų ir neturtingųių teises.

■ Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas įvyks š.m. spalio 3-5 d. Romoje.

■ Bažnyčia leido nuo vadinamos Torino drobulės, kurioje, kaip tradicija sako, buvo susuptas Kristaus kūnas, nukirpti keletą gabalėlių, kad, panaudojant naujausias mokslo priemones, būtų ištirta, ar tikrai ta drobulė yra iš Kristaus laikų.

Juoz. Pr.