Balandžio mėn. 17 d. didžioji Jaunimo centro salė vos galėjo sutalpinti labai gausiai atsilankiusius svečius. Tai buvo jau dvidešimt devintą kartą suruošta "Laiškų lietuviams” metinė šventė, kuri prasidėjo mišiomis koplyčioje. Mišias koncelebravo A. Saulaitis, S.J., kun. I. Urbonas ir P. Daugintis, S. J.

     Salėje iškilmės prasidėjo premijų įteikimu konkurso laimėtojams. Apie laimėtojus jau buvo rašyta praėjusį kartą. Įdomu pastebėti, kad šiais metais beveik visi jaunimo konkurso dalyviai buvo iš Čikagos, o suaugusiųjų — visi iš kitur. Įteikus premijas, laureatų vardu padėkos žodį tarė Edvyna Valkiūnaitė, o mecenatų vardu kalbėjo dr. A. Prunskienė. Taip pat trumpai visus pasveikino ir generalinis garbės konsulas Vaclovas Kleiza.

     Meninę programą puikiai atliko Pedagoginio Lituanistikos Instituto etninis ansamblis. Jau keletą kartų šis ansamblis pasirodė publikai su savo programa, bet, visų nuomone, šį kartą geriausiai. Tai jo vadovų (Arvydo Žygo, Emilijos Sakadolskienės ir Dalios Polikaitytės) pastangų vaisius. Žiūrovai šia programa buvo labai patenkinti.

     Po programos, prel. J. Prunskiui sukalbėjus maldą, prie Danguolės Bielskienės meniškai papuoštų stalų buvo šaunios vaišės, paruoštos Aldonos Šoliūnienės ir neseniai iš Lietuvos atvykusios Tėvų jėzuitų šeimininkės. Po vakarienės kai kurie sakė, kad tokių vaišių Jaunimo centre dar nėra buvę.

     Visiems, kokiu nors būdu prie šios šventės pasisekimo prisidėjusiems, labai nuoširdi "Laiškų lietuviams” leidėjų, redakcijos ir administracijos padėka.

     Šį numerį iliustruojame viena kita šventės nuotrauka.