Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS. Šeši tomai. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 3001 West 59th St., Chicago, IL 60629.

     Mūsų žymaus kultūrininko Broniaus Kviklio didžioji jubiliejinė dovana mūsų tautai yra baigta. Jam ir jojo visiems bendradarbiams lietuvis liks amžiais dėkingas. Septynios Broniaus Kviklio išleistos knygos apie Lietuvos bažnyčias puikiausiai patvirtina mintį, jog lietuvis ypatingą reikšmę skyrė maldai pašvęstam namui. Bažnyčiose lietuvis sutelkė vaizdinį meną, muziką. Prie bažnyčių kūrėsi ir religinės, kultūrinės, socialinės bei įvairios pagalbinės organizacijos, parapijinės mokyklos. Į savas bažnyčias tikintieji sudėjo ir savo širdis, jas remdami ir iš jų semdamiesi dvasinio gyvastingumo. Taip ir šiandien iš knygų puslapių dvelkia ne tik architektūrinių pastatų ir juose sutelktų meno kūrinių grožis. Puslapiai mums atskleidžia ir lietuvio sielą, jo religingumą, jo dvasines vertybes, jo kūrybinį genijų. Šių knygų puslapiai mums kalba, kaip lietuvis bendrauja su Kūrėju, kaip jis kuria dangaus karalystę savyje ir savo aplinkoje. Sunku rasti gražesnę dovaną pavergtai Lietuvai ir mums, išeiviams, už šias septynias knygas apie Lietuvos bažnyčias, kai švenčiame mūsų tautos krikščionybės jubiliejų. Šia knygų serija Bronius Kviklys parengė mūsų tautai didžios vertės dovaną. Šiuose tomuose galime pajusti gyvąją Lietuvą.

     Bažnyčios ir šiandieną nenustojo savo reikšmės. Jos parodo ne tik gilią religinę bei tautinę ir kultūrinę dvasią, bet visą lietuvio dvasios brandą. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl šiose knygose iškeltos bažnyčios: kad skaitytojai matytų savo tėvynę gyvą, semtųsi stiprybės iš tikinčiųjų kovų bei rūpesčių. Šie žodžiai skatina ir mus rasti iškilią vietą Lietuvos bažnyčių tomams savo knygyne, savo namuose. Jie lygiai mus ragina tų knygų puslapiuose pabuvoti, atsigaivinti ir su nauju ryžtu žengti į naują, šviesų rytojų. Tikrąsias vertybes išlaiko gyvas tikėjimas. Savo tikėjimą stipriname, nuolat grįždami prie savo dvasinio palikimo, prie gyvybės versmių. Iš Lietuvos bažnyčių tomų į mus prabyla gyva lietuvių tauta. Todėl kiekvieno sąmoningo lietuvio namuose šie tomai turėtų būti gražiausia ir kartu vertingiausia puošmena.

     Esame dėkingi mielajam p. Kvikliui ir jo pagalbininkams už atliktą didingą darbą!

      (Iš T. Jono Borevičiaus, S.J., kalbos, pasakytos per radiją 1988.04.17)

     Vytenis Statkus. LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940 m. Išleido Vydūno jaunimo fondas 1986 m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, daug iliustracijų, 1040 psl.

     Labai kruopščiai surinkta nepaprastai daug naudingos medžiagos, kuri bus neįkainojamas indėlis į Lietuvos kariuomenės istoriją.

     SUVAŽIAVIMO DARBAI. XII tomas. Redagavo A. Liuima, S.J. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1987 m., Piazza della Pilotta 4, Roma. Didelis formatas, 404 psl.

     Knygoje išspausdintos įvairių sričių paskaitos, skaitytos dvyliktame L.K.M. Akademijos suvažiavime 1982 m. lapkričio 24-28 d. Delfino viešbutyje, St. Petersburg Beach, Florida.

     Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis. SASHES. Anglų kalba leidinys apie lietuviškas juostas. Išleido Lietuvių liaudies meno institutas Toronte 1988 m.

     Didelis formatas, kieti viršeliai, labai daug spalvotų ir nespalvotų iliustracijų, 316 psl. Pirmoje dalyje A. Tamošaitis aprašo lietuviškas juostas, paskirdamas beveik du šimtus puslapių su įvairiausių raštų spalvotomis juostų iliustracijomis. Antroje dalyje A. Tamošaitienė aiškina lietuviškų juostų audimo techniką su daugeliu nespalvotų iliustracijų.

     Knyga gražiai išleista, ji bus puiki saloninio stalo puošmena.

     SAULĖTEKIS. Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis (1987-1988). Redagavo Danguolė Vilutytė, Gabrielė Arminaitė, Kristina Bielskutė, Dailė Grigaitytė, Melisa Mackevičiūtė, Aldona Norkutė, Linas Paulius. Metraščio globėjas Juozas Masilionis. Spaudė "Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Išleido ČALM Tėvų komitetas. Daug iliustracijų, pačių moksleivių rašiniai bei piešiniai, 92 psl.

     LITUANUS. Vol. 34, No. 2. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

     METMENYS. Nr. 54. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administracija: Aleksas Vaškelis, 3113 Vina dėl Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. Pavienio nr. kaina 8 dol. Prenumerata metams (du numeriai) —15 dol.

     Į LAISVĘ. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Nr. 102(139). Leidžia Lietuvių fronto bičiuliai tris kartus per metus. Redaguoja Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dol., Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV dol.

     TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 3(68). Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, 894 East 223rd St., Euclid, OH 44123. Administracija: Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632. Leidžia Popiežiaus Leono XIII Literatūrinis fondas.

     CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 73. Leidžia Lietuvių katalikų religinė šalpa. Vertimus parūpina kun. K. Pugevičius ir M. Skabeikis, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

     ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 40. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 West 65th PI., Chicago, IL 60629. Išeina 4 kartus per metus. Prenumerata — 5 dol. Atskiras nr. — 1,50 dol.

     TAUTOS DAINIUI MAIRONIUI. Moksleivių metraštis 1987-1988. Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos leidinys. Spaudai paruošė ir redagavo Regina Kučienė. Viršelis — Prano Lapės grafika. Didelis formatas, daug iliustracijų, 120 psl.

     PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštis. Nr. 4(116). Spaudai paruošia ir redaguoja mokyt. Gražina Sturonienė.

     Anatolijus Kairys. VIENA ŠIRDIS. Premijuotas romanas. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1988 m. Viršelis Tomo Leipaus. 192 psl., kaina 7 dol.

     Marija Karalevičiūtė-Butkienė. NORIU GRĮŽTI PRIE NEVĖŽIO. Eilėraščiai. Išleido Vacys Butkys. Viršelį ir vinjetes piešė Paulius Jurkus. Knyga nepardavinėjama. Jei kas nori gauti, tesikreipia šiuo adresu: Vacys Butkys, 56 Steamboat Road, Great Neck, NY 11024.

     Matilda Strimaitytė-Mėlienė. CROSSES IN THE ARCTIC. A Lithuanian Woman survives the Gulag. Į anglų kalbą išvertė Nijolė Beleška Gražulis. Išleido Stasio Butkaus Šaulių kuopa Detroite 1987 m. 180 psl., kaina nepažymėta.