TRISDEŠIMTASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS.

     Jau trisdešimtą kartą skelbiame straipsnio konkursą. Konkursui tiek suaugusieji, tiek jaunimas gali pasirinkti bet kurią temą iš čia siūlomų:

     1.    Moralė be religijos?

     2.    Rasinis klausimas.

     3.    Religinio atšalimo priežastys.

     4.    Dėl ko kai kurie žmonės meta savo religiją ir ieško kitos?

     5.    Koks skirtumas tarp tavo buvusio vaikystės Dievo ir dabartinio?

     6.    Ko lauki iš Bažnyčios ir kunigų?

     7.    Moters vieta Bažnyčioje.

     8.    Dėl ko trūksta pašaukimų į dvasinį luomą?

     9.    Seksualinis auklėjimas.

     10.    Ar žmogaus išorė atspindi jo vidų?

     11.    Kaip jautiesi vyresniųjų kompanijoj?

     12.    Laisvė, teisės, pareigos.

     13.    Kur žmonija eina pirmyn, kur atgal?

     14.    AIDS įtaka žmonių, ypač jaunimo, moralei.

     15.    Ištikimybė principams ir tolerancija kitaip manančiam.

     16.    Ko reikia mūsų spaudai?

     17.    Kokių reformų reikėtų jaunimo organizacijoms.

     18.    Kokie auklėtojai (mokytojai) jaunimui patinka.

     19.    Draugų įtaka (Peer pressure).

     20.    Kuo dabartinis jaunimas labiausiai domisi.

     Jaunimas turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursui. Vertindami straipsnius, jaunimui taikysime skirtingus standartus. Jeigu prie straipsnio nebus pažymėta, kad jis skiriamas jaunimo konkursui, tai jį dėsime į suaugusiųjų kategoriją. Straipsniai turi būti tokie, kad tiktų spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jaunimo rašiniai turėtų būti bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių, o suaugusiųjų — bent 4-6 puslapių. Žinoma, gali būti ir ilgesni, tik ne per ilgi.

     Straipsniai turi pasiekti redakciją ne vėliau kaip 1989 m. kovo mėn. 1 dieną. Autoriai pasirašo slapyvardžiu, o į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną. Temas galima ir kitaip formuluoti.

     Premijoms turime 1600 dolerių.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.