Ramunė Kubiliūtė

     Šią temą svarsto įvairūs profesionalai, ji aprašoma ir literatūriniuose veikaluose. Knygos "Unhappy Families” (1985) įvado pirmasis sakinys cituoja Tolstojaus Oną Kareniną: "Laimingos šeimos visos panašios; kiekviena nelaiminga šeima yra skirtingai nelaiminga”. Gal ne visi sutiktų su šiuo teigimu.

     Knygoje "Principles of Family Systems in Family Medicine” (1985) Dr. Donald A. Block primena, kad nė vienas negyvename vienišai. Gimstame socialiniame fone — tai tinklas, kuris ištemptas atgal į praeities miglas ir pirmyn į nežinomą ateitį. Kiekvieno žmogaus gyvenimo įvykių pasekmės paveikia ne vien jį, bet taip pat jo šeimą ir kitus.

     Kas sudaro šeimą, šiomis dienomis nėra pastovios formulės. Yra buvę ir vis dar bus atvejų, kai jaunuolis ar jaunuolė užauga visai be kraujo giminių, bet čia ne apie tokius atvejus kalbėsime. Šeima gali susidaryti iš tėvo, motinos ir vaikų; iš tėvo našlio ar persiskyrusio su vaikais, motinos našlės ar persiskyrusios su vaikais. Gal gali būti ir kitokių kombinacijų. Jaunavedžiai sudaro savo šeimos vienetą. Gimus vaikams, šeima toliau vystosi. Vaikai paauga, išsikelia iš namų, gal sukuria savo šeimas, šeima vėl grįžta prie savo kamieno — vyro ir žmonos. Bažnyčioje ar ne bažnyčioje išsiskyrusieji asmenys gali pradėti naujas šeimas, o viengungiai prisiglaudžia prie kurio nors šeimos dalinio.

     Reikia prisiminti šeimų gyvenimą kituose kraštuose. JAV-se gyvenančių šeimų vargai ir džiaugsmai yra skirtingi nuo kitur gyvenančių. Dabartinės Lietuvos šeimų rūpesčiai ir džiaugsmai skirtingi nuo "kapitalistiniuose” kraštuose gyvenančių lietuvių šeimų. Ten suvaržytos gyvenimo sąlygos paveikia tiesiogiai ir šeimas. Gal ryšiai artimesni, kai šeimos nariai mažiau išsisklaidę ir gali pasidalinti gyvenimo vargais bei džiaugsmais. Gal ryšiai tolimesni tokioj santvarkoj, kai vienas žmogus negali visados pasitikėti kitais.

     Ar JAV-se gyvenančių šeimų vargai ir džiaugsmai išsibalansuoja? Reikia pažvelgti į jų sąrašą.

VARGAI

    Šeimai ir jos nariams sunkumų sudaro fiziniai ir protiniai negalavimai, netikėta ar staigi mirtis, liga, namų ar asmens apiplėšimas, avarijos, finansiniai sunkumai. Dažnai tokie sunkumai yra trumpalaikiai. Kai kurie atsitinka susidėjus kokioms nors aplinkybėms. Šeimos vargai, sunkumai gali atsitikti vienam šeimos nariui ir paveikti visą šeimą. Alkoholizmas, narkotikų vartojimas apsunkina visą šeimą, bet pasveikęs šeimos narys gali ją pradžiuginti. Vienas šeimos narys gali patekti į labai nemalonią situaciją, kuri visai šeimai gali atnešti gėdą ar visokių bėdų, pvz., kai asmuo ką nors pavagia ir patenka į kalėjimą.

    Ar šeimos sunkumai keičiasi kiekvienu istoriniu laikotarpiu? Iš dalies taip. Kadaise ūkinėje sistemoje kiekvienas šeimos narys buvo reikalingas šeimos ekonominei gerovei. Vargai, susiję su ūkio gyvenimu, — tai šeimos vargai. Džiaugsmai taip pat gali būti surišti su ūkio gyvenimu — geras derlius pradžiugina visą šeimą. Gal pirmiau labiau buvo stengtasi susigyventi. Nebuvo taip lengva pabėgti nuo ūkio darbų, nuo šeimos pareigų, nuo pačios šeimos.

    Paskutiniuoju metu JAV-se nebuvo karų ar finansinių krizių, kurios paveiktų visą kraštą iš karto. Šeimos bėdos, vargai vis dar gali būti gyvenimiški, kaip tie, kurie buvo anksčiau paminėti. Tačiau kai kurios šeimų problemos daugelio laikomos šių dienų miestietiško gyvenimo socialinėmis problemomis. Vieno ar abiejų tėvų profesija gali turėti tokį svarbų vaidmenį, kuris sutrukdo vaikų vystymąsi, šeimos bendravimą ir pan. Vaikų draugai gali pasidaryti svarbesni negu šeimos gyvenimas. Šių dienų technologija ir pramogos gali atskirti šeimas: fanatiškas susidomėjimas kompiuteriais, televizijos programomis, kino teatrais ir pan. Visa tai gali sutrukdyti šeimos bendravimą. Kartais vaikai pabėga iš šeimos, kai dar nėra subrendę, kiti išsikelia toli nuo šeimos kamieno, kai jau yra užaugę. Vaikams augant, gali susidaryti daug rūpesčių visai šeimai. Šeimyninis gyvenimas eina aukštyn ir žemyn su kiekvieno šeimos nario džiaugsmais ir vargais.

    Kadaise šeimos buvo didesnės. Tėvai žinojo, kad, jiems pasenus, vaikai juos prižiūrės, net kartu su jais gyvens. Dabartiniais laikais tai įvyksta rečiau. Kartais senas tėvas našlys ar motina našlė gyvena vieni be vaikų finansinės ar moralinės paramos. Kartais vaikai nuveža net sveikus tėvus į senelių prieglaudą. Vienų šeimos narių patogumų ieškojimas, savanaudiškumas persveria kitų šeimos narių siekimus bei reikalavimus.

    Imigrantų šeimos JAV-se norom nenorom turi kitokį likimą, negu tos pačios šeimos būtų turėjusios tėvynėje. Šalia kitų sunkumų, JAV-ių gyventojams modernus gyvenimas sudaro įvairių bėdų, kliūčių ir vargų, norint išlaikyti tautines vertybes, gyvenant kitokios kultūros krašte.

    Kai kurių žmonių šeimos gyvenimas šiomis dienomis yra nudažytas labai tamsiomis spalvomis. Sakoma, kad šeimose trūksta dialogo, kad tėvai spaudžia vaikus prie vienokių ar kitokių mokslų, prie vieno ar kito gyvenimo stiliaus, mažai atsižvelgdami į vaikų norus ir pageidavimus. Taip pat pasitaiko šeimų, kur vaikams duodama tiek laisvės, kad jiems atrodo, jog tėvams jie visai nerūpi. Sakoma, kad vaikai neatiduoda šeimai savo duoklės, nepadeda broliams, seserims, tėvams.

DŽIAUGSMAI

    Šeimos džiaugsmai labai įvairūs. Tie džiaugsmai — tai momentai, kai širdyje smagu, kai galima pamiršti gyvenimo kasdienybę. Džiaugsmai gali būti nuotrupos, kurios priduoda šeimos gyvenimui prasmės: kūdikio šypsena, geri vaikų pažymiai, malonūs gyvenimo momentai, pvz., vestuvės, krikštynos. Šeimos narių moksliniai, profesiniai ir asmeniški pasiekimai pradžiugina visą šeimą. Žmogus, prisiminęs savo buvusius vargus ir rūpesčius, gali juos beveik užmiršti, nes juos jau yra pakeitę džiaugsmai.

IŠVADOS

    Bėdos gali padėti šeimai susicementuoti, sustiprėti. Šiomis dienomis kartais šeimoms yra reikalinga profesinė pagalba, norint pasiekti geresnio sugyvenimo, susitaikymo. Kadaise šią rolę atlikdavo kunigai, o šiomis dienomis tai gali būti psichologas, psichiatras ar kitoks profesionalas. Galima rasti įvairių suorganizuotų grupių, kurios gali atstoti tam tikra prasme šeimą, pvz., grupės, kurios padeda alkoholikams. Daugelį vargų galima kai kuriais atvejais atitaisyti. Gal tiesiogiai jie ir nepavirs džiaugsmais, bet jų nugalėjimas gali būti žmogui ženklas, kad nuo dabar kelias bus tiesesnis, kad jau bus galima pamatyti šviesesnę gyvenimo pusę.

    Šeima garantuoja draugystę, pastovumą, moralinę paramą. Šeima padeda suformuoti žmogaus charakterį, perduoti gyvenimo vertybes. Šeima — tai uostas, prie kurio galima priplaukti po smarkios gyvenimo audros. Vaikai ir tėvai teikia vieni kitiems džiaugsmo. Tėvai, remdami ir globodami vaikus, nesulaiko jų savarankiškumo ir brendimo. Kai kurie atsimena, ką 1988 metų žiemos olimpinių žaidynių sportininkai daugiausia minėjo, kaip didžiausią jiems paramą ir atramą — šeimą ir namus.

     Vargai—tai gyvenimo kryžius. Džiaugsmai — tai gyvenimo žvaigždutės. Tamsiame danguje žvaigždės blykčioja, tartum mums mirkčioja. Šeima yra kaip senovės graikų astronomas. Ji linijomis sujungia žvaigždutes ir iš jų sudaro gražias, malonias figūras tamsiame danguje. Su Aukščiausiojo pagalba šeima duoda žmogaus gyvenimui prasmę. Šeima padeda žmogui nešti savo kryžių.