religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / LIEPA-RUGP / JULY-AUGUST / VOL. XLVII, NO. 7-8

ATOSTOGOS

217

 Red.

MANO DRAUGYSTĖ SU KEPYKLOM

219

 Antanas Saulaitis SJ

GULBĖS MURZINAME VANDENY

223

 Diana Kančienė

PASAULIEČIŲ KUNIGYSTĖ

226

 Algirdas Paliokas SJ

EILĖRAŠČIAI

228

 D. Staniškienė, A. Puišytė

VIEŠPATIE, IŠMOKYK MANE

229

 Leontina Morkvėnienė

ŽEGNONĖ

232

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

JIS YRA SU MUMIS

236

 Chiara Lubich

KELIONĖ

237

 Zita Storpirštienė

KATALIKŲ PATIRTIS

240

 Kun. Lionginas Virbalas SJ

RELIGIJA-GYVENIMO IŠRAIŠKA TIKĖJIMU

243

 Kun. Petras Linkevičius

TIK TIEK TEREIKIA

244

 Lina Stiklakytė

KALBA

246

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

247

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

251

 Red.

TRUMPAI

252

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas J. Grikienio ir A. Sutkaus nuotraukomis iš Vilniaus bažnyčių
Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.