religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / LIEPA-RUGP / JULY-AUGUST / VOL. XLVIII, NO. 7-8

PASILINKSMINIMŲ DORYBĖ

217

 Juozas Vaišnys SJ

EILĖRAŠČIAI

220

 Aldona Puišytė

MYLĖK SAVO ARTIMĄ

221

 Ona Balkevičienė

SEKMADIENIO IR KASDIENYBĖS DIEVAS

223

 Algirdas Paliokas SJ

ŽMOGAUS KLYSTKELIŲ MALDOS

225

 Marija Veniūtė

VYRIAUSIEJI KUNIGAI

228

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

GAILESTINGOJI MEILĖ

229

 Kostas Paulius

MOTINOS ŠIRDIS

231

 Anelė Sinkevičienė

TARPUSAVIO MEILĖ

236

 Chiara Lubich

APREIŠKIMAS

238

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

IŠMINTIES IR GERUMO SIETUVA

240

 Dalia Jašinauskaitė

DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

241

 Aušrinė Jurgelionytė

SMURTAS ŠEIMOJE

243

 Romualdas Kriaučiūnas

KALBA

245

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

246

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

250

 Red.

TRUMPAI

251

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Tado Kulbio nuotraukomis iš Kauno jėzuitų gimnazijos. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.