religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / GRUODIS - DECEMBER / VOL. LI, NO. 12

GYVASIS KALĖDŲ PRASMINGUMAS

361

 Bruno Markaitis SJ

PASAULIO ATJAUNINIMAS

366

 Algirdas Paliokas SJ

PO JUBIILIEJAUS

369

 Egidijus Šlepetys

GIMNAZIJA

370

 Andrėja Androšiūnaitė

MANO VASARA

372

 Grytė Suchovaitė

KĄ PASIIMSIME

374

 Pranas Pučiliauskas

DVI DIDELĖS NOSYS

378

 Bruno Markaitis SJ

T.J. DANYLOS TIKĖJIMAS

380

 Vysk. J. Boruta SJ

RENKUOSI PARTNERĮ VISAM GYVENIMUI

384

 Vanda Ibianska

KALBA

387

 Red.

TĖVYNĖJE

388

 Laima Rrivickienė

ŠYPSULIAI

392

 Red.

TRUMPAI

393

 Juoz. M.

2000 METŲ LAIŠKŲ LIETUVIAMS TURINYS

394

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 430 m. minėjimo iškilmių.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- dail. Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.