ŠIAME NUMERYJE :

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą
Liurdo stebuklas
Krikščionybės kelias
Lietuvon
Apie perankstyvas vedybas
Kaltė ir atleidimas
Laikraštininko atsivertimas
Naujos knygos

1959 M. GEGUŽĖS MEN. (MAY) VOL. X. NO. 5

T U R I N Y S

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą — A. Grauslys 131

Ir Lietuva dalyvaus pergalės triumfe — Vysk. V. Padolskis 137

Krikščionybės kelias Lietuvon — Z. Ivinskis 139

Paul Gauguin — Redakcija .. 144

Stebuklingas pagijimas Liurde — Dr. P. Celiešius 145

Motina — J. Miškinis ...... 149

Apie perankstyvas vedybas — P. Alšėnas 151

Kaltė ir atleidimas — A. Kezys, S. J. 153

Laiškas Redakcijai — P. Rabikauskas, S. J. 156

Laikraštininko kelias katalikybėn — Dr. J. Prunskis 157

Naujos knygos — Redakcija 160

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

 

Paul Gauguin Sūnaus Emilijaus biustas Baltas marmuras

 

MOTINA, MAN SAULĖ TAVO VEIDĄ MENA,
VARGO RAUKŠLĖS ŠVIEČIA KAIP ŽVAIGŽDŽIŲ KELIAI,
VISĄ ŠITOS ŽEMĖS KLAIDŲ KELIĄ MANO
TEGU ŠVIES MAN TAVO VEIDO SPINDULIAI.

B. Brazdžionis

DŪZGĖ VIS RATELIS, SUKO SIŪLAIS PAKULAS,
SUKO SIŪLAIS NERIMĄ MOTINOS ŠIRDY:
KOKIOS VĖTROS SŪNŲ, JOS JAUNUTĮ SAKALĄ,
BLAŠKO ŠIĄNAKT? KRINTA AŠARA GRAUDI.

 

V. Jonikas

IR ILGESYS BEDUGNĖMS AKIMIS ... DIDŽIULIS ...
GRĮŽTI Į MOTINOS BALTOMS LANGINĖMIS NAMUS,
KUR JI PO ŠILKINE VEJA GIMTOJOJ ŽEMĖJ GULI,
KUR BERŽAS VERKIA PRIE JOS KAPO NERAMUS.

 

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

O TIKIU, DAR PINSIM VAINIKUS JURGINIŲ
R PARNEŠIM MAMAI LAUKO AGUONĖLIŲ.

O KIEK DŽIAUGSMO BUS, TIK MES TEŽINOM,
KURIE AŠARAS IR RŪPESČIUS PAKELĖM.

 

B. Gaidžiūnas