ŠIAME NUMERYJE:

Evangelijos pro istoriko akinius
Kūrybos šaltiniai

Protestantų pastoriaus atsivertimas
Katalikiškasis liberalizmas
Sportas iš arčiau
Krikščionybės kelias Lietuvon
Iš filmų pasaulio

1959 M. LIEP.-RUGP. MĖN. (JULY-AUG.) VOL. X. NO. 7

T U R I N Y S

Evangelijos pro istoriko akinius— A. Tamošaitis, S. J. 195

Kūrybos šaltiniai — A. Grauslys 200

Krikščionybės kelias Lietuvon — Z. Ivinskis 204

Laiškanešio mirtis (eil.) — Sonė Tomarienė 206

Katalikiškasis liberalas — J. Kidykas, S. J. 207

Protestantų pastoriaus atsivertimas — Dr. J. Prunskis 214

Bažnyčia — susikaupimo ir maldos vieta — Pr. Alšėnas 218

Lietuviškas kryžius Kanados žemėje— Pr. Alšėnas 219

Sportas iš arčiau — Edv. Šulaitis 221

Ar šachmatai yra sportas? — J. Vaišnys, S. J. 223

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. 223

"Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin.— Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago

36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Tinkamas sportas padeda žmogui kilti ir į dvasines aukštybes

T I N KAMAI VYKDOMAS SPORTAS LAVINA CHARAKTERĮ

IR UGDO ŽMOGAUS DRĄSUMĄ, NESVARBU,

AR JIS VYRIŠKAI PRALAIMĖTŲ, AR DŽIAUGSMINGAI LAIMĖTŲ.

SPORTAS TOBULINA JAUSMUS,

SUTEIKIA PROTUI AŠTRUMO, STIPRINA VALIĄ.

TAD SPORTAS NĖRA VIEN TIK FIZINIS LAVINIMAS;

TEISINGAI SUPRASTAS SPORTAS LAVINA VISĄ ŽMOGŲ. TOBULINDAMAS DVASIOS ĮRANKĮ — KŪNĄ,

TAIP PAT IR DVASIĄ PADARO TOBULESNIU ĮRANKIU

IEŠKOTI TIESOS BEI SKLEISTI JĄ KITIEMS

IR PADĖTI ŽMOGUI PASIEKTI TĄ SAVO TIKSLĄ,

KURIAM TURI TARNAUTI VISOS KITOS PRIEMONĖS,

T. Y. GARBINTI SAVO KŪRĖJĄ IR JAM TARNAUTI.

POPIEŽIUS PIJUS XII