Vol. XIX, Nr. 7. LIEPA-RUG-PIŪTIS, JULY - AUGUST

APIE MEDĮ IR MUS (eil.) D. Sadūnaitė    265

STEBINT IR SVARSTANT * * *    266

ORG. RELIGIJOS IŠGYVENIMAS V. Bagdanavičius, M.I.C.    268

IŠ PAŠNEKESIO apie psichinius negalavimus Vyt. Bieliauskas ir A. Liaugminas    273

GYVENIMAS YRA VERTAS... (eil.) VI. Šlaitas    276

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — V M. Krupavičius    278

KRIKŠČIONIJA: Olandų Bžn. suvažiavimas A. Grauslys    280

P. B. T. suvažiavimas Uppsaloje P. Dilys    308

AKIRAČIAI: Bendrauti su broliais, ne su okupantais Iš “L. L.” viešo pokalbio    289

Lietuviai Detroito arkivyskupijos sinode — II L. Gražulienė, E. Jankus, S. Kaunelienė, K. Keblys    291

Kas paliečia širdį O. Saulaitienė    293

ŠEIMA: Ar užstoti savo vaiką? Ar vaikai turi peštis?

Lengvai pažeidžiami metai Paruošė G. Valiulienė    296

SPAUDOJ * * *    298

ANAPUS Paruošė M. Banėnas    300

ŠYPSANTIS: Skyriaus redaktoriaus beieškant “L. L.” Red.    303

JAUNYSTĖ: Dvi poros akių I. Marcinkutė ir T. Kęstutis    304

KNYGOS: Ses. Jurgitos poezija (rec.) A. Liulevičienė    305

Avyžiaus “Kaimas kryžkelėje” (rec.) A. A.    306

ATGARSIAI    308

Šio numerio iliustracijos: A. Kezio, S. J., nuotraukos “Medžiai” (viršelio I psl., 282, 285-288, 295); N. Banienės iliustracijos (265, 276); Ant. Nako tapyba “Gloria” (269) ir K. Izokaičio nuotrauka “Šypsena” (302).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U. S. A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40c.. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruojamas Alg. Kezio, S. J. medžių nuotraukomis, lydint poezijos eilutėms... Medis yra tapęs paties žmogaus gyvenimo simboliu — jo gimimo, augimo, prieglobsčio - pavėsio, kryžiaus, karsto ir prisikėlimo... O Antano Nako tapyboj augmenija skelbia “Gloria” Dievui, kartu vaizduodama organiškus žmogaus religijos išgyvenimus (269 psl.).