1972 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXIII, NO. 1

ŽMOGUS IEŠKO DIEVO Juozas Vaišnys, S. J.    3

TRIJŲ KARALIŲ MĮSLĖ V. Kuprys    5

ĮSPŪDŽIAI IŠ VYSKUPŲ SINODO P. Arrupe, S. J.    9

EKUMENINIS SĄJŪDIS A. Grauslys, E. Gerulis, I. Kairytė, P. Dilys    13

LŽS VEIKLOS GAIRĖS LŽS Centro valdyba    22

ŠEIMA — PIRMOJI KALBOS MOKYTOJA Bronė Katinienė    23

KODĖL ŽMONOS PABĖGA? J. J.    25

NEŽUDYKITE TALENTŲ! Eglė Juodvalkytė 26

KAIP JAUNIMAS GALVOJA A-lė G.    27

KALBA J. Vaišnys, S. J.    28

TĖVYNĖJE Danutė Bindokienė 30

FILMAI J. Vaišnys 33

Šis numeris iliustruotas A. Kezio, S. J. nuotraukomis. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

1972 Jaunimo metai, nr. 1.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06263. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

 

VERSDAMI NAUJŲ METŲ LAPĄ, JAUČIAME SMALSUMĄ,

BET DRAUGE IR KAŽKOKIĄ PASLAPTINGĄ BAIMĘ.

ŽMOGUS GERAI ŽINO, KAS BUVO IR KAS PRAĖJO,

BET NIEKAD NEGALI ŽINOTI, KAS BUS IR ATEIS.

KIEKVIENĄ ŽINGSNĮ ŽENGIAME, SKATINAMI VILTIES,

KAD EINAME TIKRUOJU MUMS SKIRTU KELIU.

BET KARTAIS ŠIRDIS TAIP NERAMIAI PLAKA,

TAS ŽINGSNIS TOKS LĖTAS IR NEDRĄSUS,

NES NEŽINAI, KAS LAUKIA, NEŽINAI, KUR NUEISI,

NEŽINAI, KĄ GYVENIMO KELYJE SUTIKSI.

NEŽINAI, SU KUO SUSITIKSI IR SU KUO SKIRTIS TURĖSI.

NEŽINAI, AR SAUGIAI PASIEKSI GYVENIMO TIKSLĄ,

AR GAL PASIMESI VERPETUOSE IR KLYSTKELIUOSE.

TIK TADA SAUGI BUS KELIONĖ, KAI TURĖSI KOMPASĄ,

KAI ŽINOSI TIKSLĄ, KUR EINI, KUR KELIAUJI,

KAI NEIŠLEISI IŠ AKIŲ AUŠRINĖS ŽVAIGŽDĖS,

RODANČIOS KELIĄ Į TAI, KAS AUKŠTA, GRAŽU IR KILNU.

Ir šiais metais su daugeliu susitiksim ir su daugeliu atsiskirsim ...

A. Kezio, S. J. nuotr.