“Laiškų lietuviams” straipsnio konkursas apie dvasinio luomo pašaukimus baigiasi kovo mėn. 1 d. Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip 3000 žodžių. Bus skiriamos 5 premijos, jei atsiras pakankamai premijuotinų straipsnių. Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Plačiau apie konkursą yra kituose “Laiškų lietuviams” numeriuose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Albinas Baranauskas. RUDENYS IR PAVASARIAI. II dalis. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1976 m. Aplankas dail. V. O. Virkau. 347 psl., kaina 6 dol.

Stasys Džiugas. KIŠKUČIO VARDINĖS. II laida. Iliustravo VI. Stančikaitė. Išleido Liet. knygos klubas 1976 m. 60 psl., kaina nepažymėta.

LITUANUS. 1976, Vol. 22, No. 3. Adresas: 6621 S. Troy, Chicago, Ill 60629.

MUZIKOS ŽINIOS. Nr. 4(211). Redaguoja A. Kačanauskas, 227 N. 7th St., Brooklyn, N.Y. 11211. Išeina 4 kartus per metus.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

Po 6 dol. aukojo: M. Stankūnienė, M. Ambrozaitienė.

Po 4 dol. aukojo: O. Elertienė, A. Liškevičius, V. Šaulys, M. Valiukėnas, E. Velžienė, H. Bagdonienė, J. Penčylienė, A. Prapuolenytė, Z. Rumšą, J. Aglinskienė, V. Kaveckas, M. Stankaitienė, J. Vilkas, A. Domanskienė, A. Mauragis.

Po 3 dol. aukojo:V. Grincevičius, V. Stankus, G. Musteikienė, J. Grigaitis, A. Eivienė, Z. Martinaitienė, A. Pužauskas.

Po 2 dol. aukojo:A. Misiūnas, M. Tarvydienė, O. Rugelienė, B. Kasponas, S. Galisienė, S. Jonynienė, A. Žemaitaitienė, A. Keliuotis, J. Paovys, B. Kūkalis, V. Vasienė, J. Žadeikis, A. Reivytis, A. Naujokas, A. Juodvalkis, O. Martišauskienė, L. Laukienė, T. Karaliūtė, J. Rugys, S. Einikis, J. Spurgis, B. Valavičius, J. Veselka, J. Kriš-čiukaitis, J. Sakalas, D. Lieipenė, G. Mitsevitz, B. Lintakienė, V. Kazlauskas, A. Jasčemskienė, S. Vidmantas, E. Sirutis, E. Vindašie-nė, L. Morkūnas, P. Pajaujis, S. Nutautas, B. Monkevičienė, M. Židžiūnienė, J. Arvydas, S. Zatorskienė, G. Songinas, H. Bugarevičius, A. Lukoševičiūtė, V. Kuzma, E. Šlekys, K. Daugvydas, S. Jankauskas, M. Biknevičius, S. Graužinienė, J. Misevičius, D. Kikas, M. Zmuidzinienė, E. Laukaitienė, A. Škėmienė, M. Kvedaras, R. Čemarka, A. Malėta, J. Jurienė, E. Gimžauskienė, A. Skučienė, B. Čepaitis, A. Petrašiūnas, L. Vansauskienė, M. Mikeliūnas, K. Puskunigis, Z. Rajeckienė, M. Gureckienė, kun. V. Pikturna, P. Jonelis, G. Baltrušaitis, A. Šembrotas, B. Gudonis, I. Kalvaitienė, E. Arlauskienė, M. Česnienė, I. Rimkūnienė, J. Ugėnas, A. Bliudžius, A. Kižienė, B. Eringis, V. Damašius, J. Jankauskas, Z. Grybinas, M. Šimkus, kun. A. Babonas, kun. V. Karalevičius, A. Pračkailienė, S. Žilevičius, K. Jasiulevičius, B. Briedienė,, S. Traškienė, V. Žebertavičius, A. Kašubienė, M. Matuzienė, R. Gaigalienė, V. Valkavickas, V. Mažeika, J. Vaišnys (Conn.).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.