Autoportretas (medžio raižinys)    Teresė Gaidelytė

      Teresė Gaidelytė gimė ir užaugo mažoje lietuvių kolonijoje — Omahoje, Nebr. Nuo pat mokyklos pradžios įsijungė į lietuvišką veiklą. Ji uoliai dirba skautų organizacijoje: žiemą įvairiose skautų sueigose, vasarą — stovyklose.

      Antri metai studijuoja meną St. Mary kolegijoje. Daugiausia domisi grafika, skulptūra ir fotografija. Už savo grafikos kūrinį "Kristaus kančia" (žr. 342 psl.) yra laimėjusi trečiąją vietą aukštesniųjų mokyklų meno parodoje. Neseniai Jaunimo Centre, Čikagoje, ji buvo suruošusi savo grafikos bei skulptūros darbų parodą drauge su savo tėvu (medžio piaustiniai ir tapyba) ir broliu (fotografija).

      Teresė ir su savo fotografijos darbais yra dalyvavusi įvairiose parodose, laimėdama keletą premijų.

      Šis "Laiškų lietuviams" numeris yra iliustruotas jos grafikos darbų nuotraukomis.

V. V.