R. Dagilis

      Norėčiau turėti tokią žmoną, kuri būtų visiškai subrendusi. Daugelis juk visą gyvenimą lieka nesubrendę. Iš čia ir kyla tiek daug nesusipratimų, apsivylimo ir visokių keblumų. Subrendimas išmintimi, nuosaikumu, valios ir jausmų kontrole yra brangiausia žmogaus vertybė. Yra tikra laimė surišti savo gyvenimą su tokio žmogaus gyvenimu. ..

      Kitas pagrindinis reikalavimas — kad ji tikėtų amžinąjį gyvenimą ir į viską žiūrėtų amžinybės žvilgsniu. Tik santykyje su Dievu žmogus turi pakankamai jėgų viską gyvenime pakelti, būti pastovus, gyventi didesniems dalykams.

      Trečias reikalavimas — kad ji man būtų atitinkama. Vedybų dalininkas pasidaro mano dalis visam gyvenimui. Maloni ir tikrai pastovi draugystė susidaro, kai vienas kitą labiau atitinka, randa daug ko bendra, vienas kitą lengviau supranta.

      Žmona labiau mane atitiks, jei bus tos pačios tautybės, tos pačios religijos, maždaug to paties išsimokslinimo ir to paties kultūrinio lygio. Ji turėtų būti tos pačios pasaulėžiūros, panašių užsimojimų ir siekių ir kai kurių bendrų būdo bruožų.

      Net ir kūno atžvilgiu dažnai vienas kitą turi atitikti, nes vedusieji pasidaro ir kūno dalininkai. Žmonės yra labai skirtingi įvairiais atžvilgiais. Labai skirtingas yra sveikatos stovis, kūno ypatybės ir polinkiai. Vieni savyje jaučia stiprius impulsus daugintis, kiti jų beveik nejaučia. Vieni yra labiau kūniško tipo žmonės, kiti — dvasingi estetai, visuomet linkę visokį kūniškumą slopinti.

      Žmona yra artimiausias žmogus gyvenime. Ji pasidaro artimesnė net už tėvus ir visus kitus gimines bei draugus. Tikrai svarbu žinoti, ar ji man bus artimiausia draugė visą gyvenimą, diena iš dienos. Turiu žiūrėti, ar ji man bus tinkama draugė. Ar aš jai visuomet jausiu draugiškumą. Ar tas abipusis draugiškumas ištvers visokiausiose aplinkybėse, per visą gyvenimą.

      Kiekvienas žmogus turi tam tikrą vienišumo jausmą. Jis nori būti pastebėtas, suprastas, užjaustas ir globojamas. Jis kiekvieną dieną turi pasidalinti su sau artimu žmogumi mintimis, išgyvenimais, planais. "Negera žmogui būti vienam — sutverkime jam moterį", skaitome Šventajame Rašte. Tai yra lyg Dievo užuojauta žmogaus daliai.

      Tad vedybomis siekiame susirasti ištikimą ir taip reikalingą drauge. Be abejo, tik žmona gali būti tokia ištikima ir tikra draugė. Taigi, manau, kad pirmasis vedybų tikslas ir yra turėti tokią draugę. Man vulgariai skamba tie aptarimai, kai sakoma, kad pirmasis vedybų tikslas yra turėti vaikų, o antrasis -— numalšinti aistras.

      Išeitų, kad jeigu jau neplanuoji turėti vaikų, tai nereikia nė vesti. Dar neteisingesnis yra tvirtinimas, kad antrasis tikslas yra numalšinti aistras. Manau, kad tai neteisinga net ir psichologiškai bei biologiškai. Aistros, taip kaip ir alkoholis — jei tik pradėsi "malšinti", tai jos pasidarys nepasotinamos. Tik jas tramdant ir ignoruojant, galima jas "malšinti".

      Vaikų gimdymui ir tinkamam auklėjimui ne visi yra pajėgūs, o ištikima ir artima draugė visiems yra labai reikalinga, net ir žiloje senatvėje. Dėl to jiems tenka tik palinkėti Vaižganto įprastinius priminimus jaunavedžiams: "Mylėkitės kaip balandėliai, tik žiūrėkite nenusidėti Dievui".

      Žinoma, doros įsakymai galioja visur ir visuomet. Daugelio vedusiųjų gyvenimas yra skaistus. Jis gali būti skaistus visų vedusiųjų, jeigu tik jie nori. Vedybos neįpareigoja lytiniam gyvenimui, ir ne visi juo domisi.

      Artima nuoširdi draugė negali būti neatvira ir veidmainiška. Man atrodo, kad kosmetika ir savęs pakeitimas yra veidmainystė ir prisidengimas. Tokios žmonos aš nenorėčiau. Prie tokios kartais ir prisiglausti nepatogu, kad nesusiteptum visokiais dažais ir chemikalais. Moteris turi stengtis būti sveika, sportiška, paprastai, bet skoningai apsirengusi.

      Negalėčiau savo žmona rinktis kokią nors iš tų gundančiai patraukliųjų. Tiesa, jos atrodo labai gražios, bet jų išvaizda primena kažką, kas nedora, nenatūralu, imituota. Šio ir kitų kraštų madų vadovai iš kailio neriasi, besistengdami padaryti moterį vis labiau gundančią ir kūniškai patrauklią. Kas anksčiau tiko tik prostitutėms, jie taiko net rimtoms moterims. Be to, jei kuri moteris tų madų vaikosi, gyvenime bus lengvabūdė, išlaidi, savanaudė. Ji negalės būti gera, savo vyrą mylinti draugė. Bijočiau ir tų moteriškai "šiltų", nes tai jausmingos moters tipas, patrauklus tik pirmam draugavimui, bet neilgai trankąs. Gyvenime tas jausminis jautrumas gali sukurti karčių valandų.

      Nenorėčiau ir dominuojančios moters. Iš tikrųjų kiekviena moteris yra linkusi vyrus valdyti. Psichologai aiškina, kad tai visai natūralu. Moteris savo prigimtimi yra vaikų augintoja. Į vyrą ji žiūri, kaip į jos vaikų aprūpintoją. Užtat ji pradeda jį taip tvarkyti, kad tas aprūpinimas būtų vis geresnis. Tačiau protinga moteris stengiasi būti vyro draugė, o ne valdovė. Ji nenori jo visai užgožti.

      Susirasti gerą gyvenimo draugę nėra toks paprastas dalykas. Kiek skaudžių apsivylimų ir nelaimingų gyvenimų dėl netinkamos žmonos! Protingai pasirinkti apsunkina ir ta aplinkybė, kad pasirinkimo metu dažniausiai dar esi gana jaunas ir naivus. Gyvenimas yra pilnas klaidinančių dalykų, ir yra labai lengva apsirikti. Čia labai reikalinga tinkama pagalba. Toji pagalba turi ateiti iš tų, kurie tikrai nori padėti iš artimo meilės, kurie į dalyką žiūri realiai ir blaiviai. Kai tokios pagalbos nėra, tai dažnai pasimaišo šarlatanai ir kitos neigiamos aplinkybės, padėtį dar pabloginančios ir sukomplikuojančios. 

•    Giovanni Franzoni, buvęs Šv. Povilo bazilikos Romoje abatas, už įsijungimą į komunistų sąjūdį degraduotas į pasauliečių luomą.

•    Sulaukęs 102 m. Green Bay mieste mirė pranciškonų vienuolis Benvenute Antczak, vienuolyne išbuvęs 73 m.

•    Pittsburgho vyskupijos rūpesčiu senesnio amžiaus gyventojams statomi septynerių aukštų namai su 88 butais neturtingesniems. Tai vienas iš pirmųjų JAV-se vyskupijos globojamų projektų, statomas pasinaudojant JAV butų ir miestų vystymo programa. Ta butų kolonija kainuos 2,3 mil. dol. Jai vadovauti pakviestos seserys pranciškietės, o egzekutyvo direktoriumi paskirtas kapucinas kun. Paul Kuppe.

•    Gallupo instituto atliktais apklausinėjimais, net 94% amerikiečių tiki Dievą ir 69% tiki gyvenimą po mirties. Pagal jų studijas, šiame krašte katalikų būtų apie 58 mil., taigi apie 10 mil. daugiau negu dabar teigia priimta statistika. Gallupo instituto duomenimis, bažnyčios lankymas kaip tarp katalikų, taip ir tarp protestantų paskutiniu metu sumažėjęs. Pagal Gallupo institutą, 18% respublikonų ir 33% demokratų pasisakė esą katalikai.

•    Neturtingųjų Dievo Motinos koplyčia Tennessee, vienintelė tokia visose JAV-se, sudegė. Įtariamas padegimas.