ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vitalija Bogutaitė. PO VASAROS. Eilėraščiai. Aplanką piešė Zita Sodeikienė. 70 psl., kieti viršeliai, kaina 4 dol. Galima užsisakyti “Ateities” leidykloje: 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 13. Išleido Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė, 64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2(36). Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. Redaguoja Petras Maldeikis. Adm. adresas: A. Balčytis, 6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, 111. 60629.

Dr. Raymond Moody, Jr. LIFE AFTER LIFE. Tai knyga, apie kurią dabar daugiausia kalbama. Aprašyti pasipasakojimai tų žmonių, kurie buvo “mirę”, o paskui buvo atgaivinti. Įdomu, kad tie pasipasakojimai labai derinasi su mūsų tikėjimo mokymu apie pomirtinį gyvenimą.

IŠLEIDŽIAMI KALBININKO PROF. ANTANO SALIO RAŠTAI

     Juos redaguoja prof. Petras Jonikas. Iš viso bus 4 tomai, maždaug po 600 puslapių kiekvienas. Pirmasis tomas (bendrinė lietuvių kalba) jau baigiamas spausdinti. Užsisakyti galima šiuo adresu: L.K. Mokslo Akademija, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

     Antrasis tomas bus skiriamas tikriniams vardams (Čia bus įdėtos ir nustatytos norminės Lietuvos vietovardžių formos), trečiasis tomas — kitiems straipsniams įvairiais kalbiniais klausimais, o ketvirtasis — lietuvių kalbos tarmėms.

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA

     Jau baigiama spausdinti Prano Čepėno “Naujųjų laikų Lietuvos Istorija”, I tomas. Jis apims XIX amžiaus pabaigą Ir XX amž. pradžią iki I pasaulinio karo. Jau rengiamas spaudai ir II šios istorijos tomas, apimąs laikotarpį nuo I pasaulinio karo iki 1920 m. pabaigos. III tomas bus skiriamas nepriklausomos Lietuvos gyvenimui iki 1940 metų.

     Pirmasis tomas bus apie 500 psl. Iš anksto užsisakiusiems kainuos 12 dol., vėliau — 15 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: J. Urbelis, 1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160.

“LIETUVIŲ DIENŲ” SUKAKTIS

     Lapkričio mėn. “Lietuvių Dienų” numeris yra skirtas paminėti šio žurnalo 25 metų sukakčiai. Šiame numeryje yra įdomių straipsnių, Igno Medžiuko “Lietuvių Dienų” apžvalga, Liet. Rašytojų sąjungos 30 metų sukakties aprašymas, A. Vaičiulaičio “Valentinos” studija ir kt. “Lietuvių Dienų” adresas: 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.