religinės ir tautinės kultūros žurnalas gruodis/december 1976 volume XXVII no. 11

KĄ MUMS KALBA KALĖDOS?

363

 T. J. Beleckas, S.J.

TOLERANCIJA NAUJOJO TESTAMENTO ŠVIESOJE (II)

364 

Alfonsas Grauslys

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (X)

367 

Feliksas Jucevičius

MŪSŲ ŽVAKĖS ŠVIES KŪRĖJO RANKOJ (eilėr.)

371 

G. von Le Fort

VELNIAS LIET. PASAKOSE IR VOKIEČIŲ DIEVAS ODINAS

373 

V. Bagdanavičius, MIC

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

381 

Redakcija

A.A. KAZIMIERAS PEČKYS, S.J.

382 

Redakcija

VEDYBOS — ŠEIMŲ LAIMĖ IR NELAIMĖ

383 

Vytautas Kąsnis

KALBA

386 

J. Vaišnys, S.J.

JAUNIMAS — RELIGIJA?

388 

Rasa Lukoševičiūtė

TĖVYNĖJE

390 

D. ir G. Vakariai

FILMAI

392 

J. Prunskis

1976 M. “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” TURINYS

394 

Redakcija

Vidurinių puslapių iliustracijos — Rasos Arbaitės darbų nuotraukos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street„Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatini Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.

     Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą, nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų.

     O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai * atlikti Dieve (Jn 3, 16-21).

     Šis gražus šv. Jono evangelijos gabaliukas derinasi su tais iš dangaus pasigirdusio himno žodžiais, kai gimė Išganytojas: “Ramybė žemėje geros valios žmonėms!” Mums visiems šiandien reikia daug šviesos, kad atrastume ramybę ir taiką. Vienintelė tam sąlygagera valia.

     Tad, sveikindami visus mieluosius skaitytojus, bendradarbius bei rėmėjus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, linkime geros valios, kuri visiems atneš šviesą, ramybę ir taiką.

     “Laiškų lietuviams” leidėjai, redakcija ir administracija

D. Blauzdžiūnaitės nuotrauka