"Laiškų Lietuviams” metinė šventė -- koncertas

     Šio mėn. 22 d., sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo Centro didžiojoje salėje įvyksta mūsų metinė šventė. Bus įteiktos premijos konkurso laimėtojams, o po to — įdomi meninė programa, kurią šiais metais atliks jaunimas: Jaunimo Centro choras "Audra", Jaunimo Centro studentų tautinių šokių ansamblis ir tautinių šokių grupė "Žilvitis". Po programos bus vaišės kavinėje. Visi mūsų žurnalo skaitytojai ir bičiuliai maloniai kviečiami dalyvauti. Bilietų bus galima gauti ir prie įėjimo, bet geriau įsigyti iš anksto. Dalyvaudami paremsite "Laiškus Lietuviams" ir įvertinsite jaunimo pastangas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Marius Katiliškis. APSAKYMAI. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1975 m. Aplankas ir titulinis puslapis — Algirdo Kurausko. 254 psl., kieti viršeliai, kaina 8 dol.

Anatolijus Kairys. TRYS KOMEDIJOS: Ku-kū, Didysis Penktadienis, Rūtos ir Bijūnai. Išleido knygų leidykla Dialogas 1975 metais. Iliustravo Zita Sodeikienė. 224 psl., kaina 5 dol.

Teresė Pautieniūtė. LYG NEBŪTŲ RYTOJAUS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis 1975 m. Viršelį piešė Gediminas Kaulėnas. 74 psl., kaina 2,50 dol. Knygą galima gauti Ateities leidykloje, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075.

Vladė Butkienė-Čekonytė. IŠMARGINTA DROBĖ. Poezija. Išleido Vilties draugijos leidykla 1975 m. Iliustravo V. Butkienė. 94 psl., kaina 3,50 dol.

1976 METŲ KALENDORIUS. Prisikėlimo parapijos Toronte Ekonominės sekcijos leidinys. Paruošė Stasys Prakapas. 144 psl., kaina 2 dol.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 13 (17). Leidžia JAV LB Švietimo Taryba. Redaktorius Pranas Karalius.

LITUANUS. 1975, Vol. 21, No. 4. Redaktorius J. A. Račkauskas. Administratorius J. Kučėnas, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų Lietuviams” rėmėjams 8 dol. aukojo A. Lišauskas.

Po 5 dol. aukojo: B. Mikėnienė, M. Ostrauskas, K. Majauskas.

Po 4 dol. aukojo: kun. J. Velutis, E. Juknevičienė, K. Ancerevičienė, M. Galeckas, O. Šimaitienė, M. Palubinskienė, E. Radzevičiūtė, L. Kezenius, A. Valavičius, J. Gramas, A. Gaška, E. Ribokienė, V. Sinkus, A. Rugienienė, A. Plioplys, J. Petrauskas, A. Grigaliūnas, A. Stropienė, kun. P. Ragažinskas.

Po 3 dol. aukojo: K. Lietuvninkas, S. Rutkauskas.

Po 2 dol. aukojo: kun. J. Tautkus, V. Strolis, A. Juodka, K. Grina, E. Gimbutienė.

Po 1 dol. aukojo: V. Matulionis, J. Janulaitis, P. Aleškaitis, A. Baltrušaitis, J. Janulaitis, kun. A. Babonas, B. Rusteikis, S. Slavickas, J. Misevičius, S. Narbutienė, J. Putrienė, A. Jankauskienė, P. Kalvaitis, V. Čepaitienė, P. Petkelis, K. Butkus, V. Vitkus, kun. J. Patašius, I. Kutelis, B. Zalatorienė, M. Sabukonienė, R. Čepulienė, A. Kazlas, J. Paovys, T. Jennings, V. Ramanauskas, V. Žirgulis, H. Šatinskas, O. Rugelienė, kun. A. Kardas, M. Mikeliūnas, kun. A. Treška, K. Gliozeris, S. Jankauskas, J. Kačkelis, A. Lietuvninkas, A. Masilionis, K. Baltramaitis, B. Barisas, kun. V. Pikturna, J. Martinkus, A. Jankauskaitė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.