Paruošė DANUTĖ ir GEDIMINAS VAKARIAI

LIETUVOS BALETUI 50 METU

     Gruodžio 4 d. "Spragtuko" premjera Vilniuje LTSR Valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos baleto penkiasdešimtmetis.

     Lygiai prieš penkiasdešimt metų — 1925 gruodžio 4 d. Kauno Valstybiniame teatre nedidelė jaunų baleto šokėjų grupė žiūrovams sušoko kompozitoriaus L. Deliko daugiaveiksmį baletą — "Kopeliją", kuriam dirigavo J. Tallat-Kelpša. Baleto grupei vadovauti buvo pakviesta Olga Dubeneckienė (Švedaitė, Kalpokienė, 1891-1967). Lietuvos kultūros istorijai ji paaukojo savo talentus kaip baleto mokytoja, dailininkė, scenos puošėja ir tapytoja. 1921 m. Kaune ji įsteigė pirmąją baleto studiją, kurioje buvo 39 mokiniai. 1924 m. studijoje buvo jau 30. Šioje mokykloje buvo ir Lietuvos baleto pažibos: Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė, Marija Juozapaitytė, kuri vėliau buvo pagrindinė baleto trupės solistė, B. Kelbauskas ir kt.

     To meto lietuviškoji visuomenė pamilo savąjį baletą ir pirmajame jo pasirodyme dalyvavo 481 žiūrovas. 1926 m. buvo 26 pasirodymai, kuriuos stebėjo 5761 žmogus, 1927 m. — 30 pasirodymų su 14.695 stebėtojais, 1928 m. 33 pasirodymai. Per 50 savo veiklos metų Lietuvos baletas pasiekė aukštą meninį lygį, neatsilikdamas nuo kitų vakarų Europos valstybių baletų. Nepriklausomos Lietuvos laikais Lietuvos valstybės baletas šoko Londone ir Monte Carle.

     1932 m. pirmą kartą buvo parodyti lietuviški vienaveiksmiai baleto šokiai: V. Bacevičiaus "Šokių sūkury", J. Gruodžio "Jūratė ir Kastytis", B. Dvariono "Piršlybos".

     1935 m. B. Kelbauskas buvo paskirtas baleto vadovu. Jis kartu buvo mokytojas ir geriausias šokėjas. Vokiečių okupacijos metais B. Kelbauskas pastatė J. Pakalnio lietuvišką baletą "Sužadėtinė". 1944 m. grįžtant bolševikams, Lietuvos valstybės baleto grupė buvo išblaškyta.

     Pasibaigus karui, okupuotoje Lietuvoje baletas susikūrė iš naujo, kuriame pasirodė nauji vardai ir jauni šokėjai. V. Grinickas tampa vieneto vadovu, kuris sudaro lietuviško tarybinio tautinio baleto veikalų sąrašą. Jis pastato J. Juzeliūno "Ant marių kranto", J. Indros "Audronė", E. Balsio "Eglė žalčių karalienė". Šie pastatymai yra lietuviško baleto klasika.

     Dabartinis LTSR baleto vyriausias vadovas yra E. Bukaitis.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS POEZIJA

     Skaitydamas kauniškio poeto Algimanto Žukausko eilėraštį "Tėviškei", išspausdintą "Literatūros ir Meno" žurnale, pajunti, kokią didelę meilę šiandien jauni žmonės turi savo pavergtai tėvynei. Jis gilia mintimi, įtaigiais atvaizdavimo paveikslais ir neišgalvotais paskirais gyvenimo vaizdeliais, gamta bei žmonėmis atskleidžia savo kelią į didįjį vidinį žmogaus pasaulį:

     Per amžius mylėtą, per amžius vagotą
     Myliu Tave baltą, myliu Tave juodą.
     Myliu, kada rytas pro debesį sunkias.
     Kai lyrikas mėnuo palydi gatve,
     Kai išskrenda paukščiai, sušalusią, sunkią
     Vien krintantys lapai sušildo Tave.
     Myliu Tavo dainą ir linksmą, ir graudžią.
     Darbymečio aistrą, krikštynų stalus...
     Tik sūnūs negrįžta, tik motinos audžia
     Pražilusiais siūlais jų veidus tylius.

LIETUVOS JAUNIMO CHORAS

     Lietuvoje, Vilniuje, įsikūręs pavyzdinis mergaičių choras "Liepaitės" turi 250 narių. Jis neseniai atšventė savo dešimtmetį. Šiam chorui priklauso mergaitės tarp 7 ir 14 metų amžiaus. Choro vadovai yra Lucija ir Petras Vailioniai. Šis vienetas daug kartų atstovavo Lietuvos respublikai kitose šalyse. Tarptautinėje vaikų chorų šventėje Jugoslavijoje "Liepaitės" buvo pagerbtos sidabro žymeniu.

LIETUVOS LAUK& AKMENŲ SAKMĖS

     V. Mykolaičio - Putino gimtinėje Pilotiškiuose lig šiol stūkso keletas akmenų. Rašytojo broliai Juozas ir Antanas bei senesni šio kaimo žmonės pasakoja įdomių nutikimų.

     Netoli Mykolaičių sodybos, prie miškelio, esantis didelis suvožtas akmuo, vadinamas Velnio pinigine. Pasakojama, kad prie šio akmens nežinomas ponaitis pražudęs save ir savo jauną žmoną. Apie akmeninę piniginę auga gelsvos kaip auksas voveruškos — tai pono išbarstyti pinigėliai.

     V. Mykolaitis-Putinas "Atsiminimuose", rašydamas apie savo vaikystę, mini šį miškelį, kuriame guli akmuo — Velnio piniginė: Dabar šis miškelis yra valstybės apsaugoj.

RUOŠIASI GINTARO PARODAI JAV

     Palangos gintaro muziejuje galima pamatyti Šventosios gyvenvietės gintarinius papuošalus (atrastus iš 3-čiojo tūkstantmečio prieš mūsų erą), kuriais dabinasi Baltijos jūros žvejai.

     Seniausios pajūryje yra Klaipėdos "Dailės" kombinato Palangos gintaro dirbtuvės. Jose dirba apie šimtas žmonių. Kasmet gintaro dirbiniai siunčiami į sąjungines ir užsienio parodas, kuriose gintaro kūriniai, pavadinti "Vilija", "Nida", "Smiltele", yra gerai vertinami. Šiemet planuojama suruošti Lietuvos gintaro parodą JAV.

     Gintaras nuostabus muziejuje, kuriame mokslininkai jo natūralius gabaliukus sudėliojo po didinamuoju stiklu ir apšvietė, kad geriau matytųsi gintare pakliuvę įvairūs gyvūnai.

     Baltija ridena gintarą į Lietuvos krantą, kurį suradę lietuvaitės savo rankų ir širdies šiluma atveria ir kitiems parodo saulės ašaros grožį. Gintariniai auskarai, karoliai, žiedai, apyrankės atspindi saulę ir žmogų. Pasaulyje nėra kitos tautos, kuri taip brangintų gintarą, kaip lietuviai.

LITERATŪRINIS RUDUO

     Lietuvoje ruošiami ne tik poezijos pavasariai, bet ir literatūriniai rudenys. Kasmet Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto literatai suruošia konkursą, pavadintą "Literatūrinis ruduo". Šiam renginiui ruošiamasi ištisus metus ir net per vasaros atostogas. Per šią literatūrinę šventę yra paskelbiami pasižymėję literatai.

KAIMO KAPELŲ ŠVENTĖ

     Praeitų metų gruodžio vidury iš įvairių respublikos vietovių į Kauną varžyboms suvažiavo vienuolika kaimo kapelų. Kapelų šventė pavadinta nuotaikingu vardu — "Grok, Jurgeli!" Kaimo kapelų šventė jau tapusi įprastine, ir ši buvo šeštoji.

PABALTIJO MUZIKOLOGŲ SUVAŽIAVIMAS

     Kasmet vienoje iš Pabaltijo respublikinių sostinių įvyksta Estijos, Latvijos ir Lietuvos muzikologų pasitarimai. Šiemet jie surengti Taline. Jie skirti aptarti Pabaltijo simfoninės muzikos sunkumams. Iš Tarybų Lietuvos juose dalyvauja dešimt muzikologų, tarp kurių du kompozitoriai — B. Kutavičius ir V. Montvila.

GROJO PER PENKIASDEŠIMT METŲ

     Antanas Masaitis yra vienas iš vyriausių Lietuvos operos orkestro narių. Jam jau suėjo septyniasdešimt penkeri metai amžiaus, o jis vis dar tebegrojo kontrabasu orkestre. Jo sugrotų spektaklių bei koncertų skaičius— apie dešimt tūkstančių.

TAI BENT APSIŠVIETUSI TARYBINĖ MOKYTOJA

     Telšių rajono Janapolės vidurinės mokyklos mokytoja Ona Ubartienė 1976 m. užsiprenumeravo net 27 įvairius laikraščius ir žurnalus. Ji viena iš aktyviausių periodinės spaudos skaitytojų rajone.

NAUJI PASAI

     Šiais metais Lietuvos piliečiams keičiami pasai. Jie neturės nuskirto laiko. Jame bus įklijuojamos trys nuotraukos: sulaukus 18, 25 ir 45 metų amžiaus. Pasas bus rusų ir sąjunginės respublikos kalba. Jame bus įrašyta savininko kraujo rūšis. Piliečiams, priteistiems mokėti alimentus, bus įspausdinama — "Privalo mokėti alimentus".

AR GALIMA TIKĖTI?

     "Tiesoje" rašoma, kad Druskininkuose pradėta statyti viena didžiausių Tarybų Sąjungoje vandens gydyklų. Per valandą joje galės apsilankyti tūkstantis ligonių. Čia bus įrengta du šimtai vonių, tiek pat patalpų kitoms gydomosioms eigoms, gydomojo plaukymo vandens laikykla, erdvios laukiamosios salės. Per vieną darbo dieną gydykloje bus sunaudojama du tūkstančiai kubinių metrų mineralinio vandens. Tam tikslui bus pastatytas talpus bokštas, į kurį iš keleto šaltinių tekės "sveikatos eliksyras".

LIETUVOS STUDENTAI — NEAPMOKAMA DARBO JĖGA

     Sąjunginis studentų statybininkų būrys, kurio gretose dirbo beveik šeši tūkstančiai respublikos vaikinų ir merginų, praeitais metais vadinosi Pergalės 30-mečio vardu.

     1440 studentų ir moksleivių šį "trečiąjį semestrą" dirbo Jakutijoje, Pamario ir Stavropolio kraštuose, Smolensko srityje ir Kauno automobilių gamykloje.

SALOMĖJOS NĖRIES 70-MEČIO AIDAS...

     Kiekvienam, besidominančiam Salomėjos Nėries poezija, bus įdomi pasiskaityti planuojamą išleisti naują knygą. Šioje knygoje bus surinkti straipsniai, aptariantys poetės kūrybą bei asmenybę, nagrinėjant jos lyriką tautinės ir pasaulinės poezijos prasmės atžvilgiu.

     Salomėjos Nėries pirmasis kritikas V. Mykolaitis-Putinas rašė, kad Salomėjos Nėries poezija — tai pasaka, daina, kuri nulemia jos kūrybos formą ir tematiką. Visas poetinis Salomėjos Nėries pasaulis apgaubtas romantine paslapties skraiste...

•    JAV katalikai 1974 m. šalpai per savo bažnyčias suaukojo 18,1 mil. dol.

•    Kanados katalikų, anglikonų, liuteronų, presbiterionų ir vad. Jungtinės Bažnyčios atstovai sutarė, kad jų Bažnyčios išpildo pagrindinius krikštijimo reikalavimus ir kad bet kurios iš tų Bažnyčių krikštas bus pripažįstamas ir kitų Bažnyčių. Planuojama panaudoti ir bendras krikšto metrikų formas.

•    Naujasis JAV Aukščiausiojo teismo teisėjas J.P. Stevens yra baptistas, bet jo žmona yra katalikė, ir visi keturi jų vaikai lankė Kristaus Karaliaus parapinę mokyklą Čikagoje. Visa šeima yra aktyvi parapijos gyvenime.