religinės ir tautinės kultūros žurnalas vasaris/february 1976 volume XXVII no. 2

BARBARAI IR HEROJAI LIETUVOJE

37

Juozas Vaišnys, S.J.

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (I)

41

Feliksas Jucevičius

PIRMOJI AMERIKOS ŠVENTOJI

45

J. Venckus, S.J.

DU SAVANORIAI

46

B. Krištanavičius, S.J.

NEPABAIKIM PER ANKSTI

50

Dalia Staniškienė

MEILĖ IR KASDIENYBĖ

56

D. Bindokienė

MALDA

58

Našlutė

DARBŠTUMAS

59

J. Plačas

EILĖRAŠČIAI

62

Vilija Vakarytė

KALBA

63

J. Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

65

D. ir G. Vakariai

FILMAI

68

Juozas Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

70

J. Pr.

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruotas Inos Nenortienės emalio darbų nuotraukomis. Nuotraukos — Danutės Vakarės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.