“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSO PREMIJŲ ĮTEIKIMAS IR KONCERTAS

     Septynioliktajam “Laiškų Lietuviams” konkursui buvo atsiųsta 12 straipsnių. Premijas laimėjo šie konkurso dalyviai: I premiją (150 dol.) —    Nina Gailiūnienė, Hartford, Conn.; II premiją (100 dol.)—Gražina Kriaučiūnienė, Lansing, Mich.; III premiją (75 dol.) — Nijolė Beleškaltė -    Gražulienė, Hazel Crest, Ill.; IV premiją (50 dol.) — Viktoras Nakas, Birmingham, Mich.; V premiją (25 dol.) — Rasa Miliauskaitė, Chicago, Ill.

     Šio konkurso premijų mecenatai buvo: Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės (150 dol.), Birutė Lieponytė (100 dol.), Ona ir Vincas Kuliešiai (100 dol.), Stefanija Rudokienė (50 dol.)

     Konkurso vertinimo komisija: Aleksandra Likanderienė (pirm.), Danutė Bindokienė (sekr.), Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris.

     Premijos buvo įteiktos Jaunimo Centre š.m. vasario mėn. 22 d. Mecenatų vardu žodį tarė Jolita Kriaučeliūnaitė, o laureatų — V-tosios premijos laimėtoja penkiolikmetė Rasa Miliauskaitė.

     Koncerto programą atliko Jaunimo Centro choras “Audra”, vadovaujamas Fausto Strolios; Jaunimo Centro studentų tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas Leokadijos Braždienės; tautinių šokių grupė “Žilvitis”, vadovaujamas Vandos Stankienės ir Anicetos Mažeikienės.

     Visiems čia paminėtiems asmenims už visokeriopą pagalbą nuoširdžiai dėkojame. Taip pat dėkojame už pagalbą vaišių metu: R. Andrijauskienei, I. Bernatavičienei, I. Dapkienei, P. Dapkui, E. Pranckevičienel, Br. Stravinskienei, D. Vakarei, D. Viktorienei. Už skelbimus esame dėkingi “Margučio” ir Sophie Barkus radijo programų vedėjams, o už labai gražių plakatų nupiešimą — Danai Varaneckienei.

“Laiškų Lietuviams” redakcija ir administracija

ATSIŲSTA PAMINĖTI

MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Vadovėlis vaikams ir tėvams. Pagal sės. M. Blanche Twigg paruošė Ingrida Bublienė ir kun. Kęstutis Žemaitis. Išleista 1976 m. Didelio formato, gausiai keliomis spalvomis iliustruotas, jau seniai visų lauktas vadovėlis. Galima gauti JAV LB Švietimo Taryboje. Kaina 5 dol.

Josemaria Escriva de Belaguer. KELIAS. Dvasinio turinio knygelė, versta iš ispanų kalbos. Išleista 1975 m. Argentinoje. 260 psl., kaina nepažymėta. Knygelę galima gauti pas “Draugo”, “Darbininko”, Tėvų Jėzuitų ir Nekalto Prasidėjimo seselių knygų platintojus.

Dr. S. Aliūnas. ALIJOŠIAUS LAPAI. Humoristiniai eilėraščiai. Įvadą parašė Antanas Gustaitis. Išleido Liet. Knygos Klubas 1975 m. Aplankas — Marijos Ambrozaitienės. 87 psl., kaina nepažymėta.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 METU SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Rimvydas Šilbajoris. Techninė priežiūra — Tomo Remeikio. 262 psl., kaina nepažymėta.

Petras Gudelis. JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. I dalis. Išleista 1975 m. 200 psl., kaina 6 dol. Platintojas — Šv. Antano parapijos spaudos kioskas, 1984 25th St., Detroit, Mich. 48216.

A.D. Kizlys Kizlaitis. KAS UGDO IR KAS ŽLUGDO TAUTĄ. Išleista 1975 m. 22 psl.

Į LAISVĘ. Nr. 65 (102). Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Šį numerį redagavo Alė Rūta-Arbienė, Bernardas Brazdžionis ir Juozas Kojelis.

NAUJOJI VILTIS. Nr. 8. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacija Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Redakcinė kolegija: dr. Jonas Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas ir dr. Bronius Nemickas.

LIETUVIS ŽURNALISTAS. Nr. 6 (12). Lietuvių Žurnalistų Sąjungos neperiodinis leidinys. Redaguoja Vytautas Kasniūnas.

Nuoširdžiai dėkojame “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams 50 dol. aukojo — kun. Feliksas Jucevičius.

20 dol. aukojo — Regina Andrijauskienė.

14 dol. aukojo — O. Jankevičiūtė.

12 dol. aukojo — A. Vazalinskas.

11 dol. aukojo — G. Petys.

10 dol. aukojo — kun. K. Trimakas.

Po 9 dol. aukojo: A. Matulionis ir St. Juškus.

Po 8 dol. aukojo: J. Vailokaitis, M. Manomaitis, L. Gudis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Ei-dukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, 111. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.