ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jacques Maritain. PROTU IR TIKĖJIMU. Mariteno raštų rinktinė. Išvertė Anicetas Tamošaitis, S.J. Išleido “Krikščionis gyvenime” leidykla. Kalbą tikrino Vladas Kulbokas. Įrašus piešė Telesforas Valius. 340 psl., kaina 6 dol., bet užsisakantiems ne mažiau kaip 10 egz. — 4,50 dol. Adresas: Krikščionis gyvenime, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260.

Andrius Baltinis. VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS GYVENIMAS IR DARBAI. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1975 m. 178 psl. Mecenatas — kun. Antanas Vilkaitis.

Vytautas Alantas. ATSPINDŽIAI ŪKANOSE. Novelės. Lietuvių Enciklopedijos leidykla. 380 psl., kieti viršeliai, kaina 6 dol.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA. III dalis. Redagavo Vincentas Liulevičius. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1975 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 208 psl., kieti viršeliai, daug iliustracijų, du spalvoti žemėlapiai. Vadovėlis skiriamas XI skyriui arba VII klasei.

REMKIME KSU LITUANISTINĖS STIPENDIJOS FONDĄ

     Jau keletas metų Kent State universitete yra dėstoma lietuvių kalba. Šio universiteto bibliotekoje yra sutelktas vienas iš geriausių lituanistinių rinkinių JAV. Šis universitetas kartu su PLJS Ryšių Centru jau trečia vasara ruošia dviejų savaičių lituanistikos seminarus. Dabar čia jau kuris laikas stengiamasi sudaryti nejudomą KSU Lituanistinės Stipendijos Fondą, iš kurio procentų būtų kasmet duodama stipendija lituanistinėms studijoms. Siekiama surinkti 50.000 dolerių, bet jau bus galima pradėti skirti bent dalines stipendijas, kai fonde bus apie 20.000 dol., bet vis dar nepasiseka šios sumos pasiekti.

     Aukos nurašomos iš pajamų mokesčių. Jas prašome siųsti šiuo adresu:

     Lithuanian Fellowship Fund Kent State University Foundation Kent, Ohio 44242.

     Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

Prof. Antanas Klimas, pirmininkas Prof. John F. Cadzow, iždininkas

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.