•    JAV Aukščiausiasis teismas patvirtino tikybinių ligoninių teisę atsisakyti daryti sterilizacijos operacijas ir abortus.

•    Naujai skelbiami Vatikano dokumentai iš II pasaulinio karo laikotarpio atskleidžia Šv. Sosto pastangas gelbėti nacių persekiojamuosius žydus.

•    Popiežius Paulius VI, ragindamas padėti Gvatemalos žemės drebėjimo aukoms, pakartojo Gvatemalos kardinolo Casariego žodžius: "Rašau jums labiau ašaromis, negu rašalu".

•    Venecijos kardinolas Luciano leido klebonams ir bažnyčių rektoriams parduoti auksinius ir sidabrinius bažnytinius reikmenis, kad galėtų pastatyti centrą atsilikusiems.

•    Krokuvos kardinolas K. Wojtyla vadovaus lenkų vyskupų kelionei į tarptautinį Eucharistinį kongresą.

•    Briuselio kard. Suenens pasakys pagrindinę kalbą tarptautiniame Eucharistiniame kongrese.

•    Prancūzija apdovanojo Garbės Legiono ordinu Vatikano radijo vyr. direktorių R. Tucci, S.J.

•    Argentinos teroristai nužudė du kunigus, kurie darbavosi Buenos Aires neturtėlių rajone.

•    Indijos vyriausybė ragina valstybės tarnautojus sterilizuotis.

•    Prel. W. H. Paradis ir kitų statistinės studijos skelbia, kad 1974 m. JAV 6,6 milijonai katalikų moksleivių pradžios ir aukštesniosiose mokyklose nelankė jokių religijos pamokų. Bet tais pačiais metais specialias religijos pamokas lankė 8,6 milijonai moksleivių.

•    Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, kuris bus Filadelfijoje rugpiūčio 1-8 d., popiežius paskyrė legatu Australijos kard. Jame Knox.

•    Vienam dvasininkui JAV tenka aptarnauti: katalikų kunigui — 960 žmonių, episkopalų — 250, pietinių baptistų — 200, metodistų — 300, liuteronų — 380, presbiterionų — 210. JAV didžiausia konfesija yra katalikų — 48 milijonai su beveik 56.000 kunigų.

•    Anglikonų bažnyčios sinodas D. Britanijoje vienbalsiai atmetė pasiūlymą legalizuoti eutanaziją.

•    Apklausinėti 404 Memphis katalikų aukštesniosios mokyklos auklėtiniai apie fizinių bausmių vartojimą, taip pasisakė: 89,1% sakė, kad tėvai turi imtis fizinių bausmių palaikyti vaikų drausmę; 88% pasisakė, kad jų tėvai vartoja fizines bausmes; 85,4% sakė, kad ir jie, tapę tėvais, vartos fizines bausmes vaikų drausmei palaikyti.

•    Vakarų Vokietijos katalikai advento metu surinko rekordinę sumą — 75,5 milijonus markių. Didžioji rinkliavos dalis panaudota Pietų Amerikos socialiniams ir ekonominiams projektams.

•    Jugoslavijos abatas Miroslav Cvitkovic yra nuteistas 6 m. kalėjimo už tariamus ryšius su priešiškomis politinėmis grupėmis užsieny.