ATSIŲSTA PAMINĖTI

LEONAS BARAUSKAS. Plokštelė prisiminti aktoriui Leonui Barauskui. Prie plokštelės yra 18 puslapių teksto su iliustracijomis iš L. Barausko vaidinimų. Plokštelę redagavo Darius Lapinskas. Meninis apipavidalinimas Zitos Sodeikienės. Išleido Dana Barauskienė ir Leono Barausko plokštelės fondas.

Leonardas Andriekus. UŽ VASAROS VARTŲ. Lyrika. Iliustravo Telesforas Valius. Išleido Pranciškonai 1976 m. 80 psl., kaina nepažymėta.

Juozas Girnius. PRANAS DOVYDAITIS. Išleido “Ateitis” 1975 m. Meninė priežiūra Danguolės Stončiūtės. 792 psl., kieti viršeliai, daug iliustracijų, kaina 15 dol. Knygą galima gauti pas platintojus ir leidykloje: 17689 Goldwin Drive, Southfield, Mich. 48075. Ši kruopščiai paruošta monografija duoda labai daug įdomių žinių iš to laikotarpio, kuriame gyveno ir dirbo a.a. prof. Pranas Dovydaitis. Autoriui už šį veikalą buvo paskirta LKM Akademijos premija. Juozas Kralikauskas. MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Išleido Liet. knygos klubas 1976 m. Aplankas Telesforo Valiaus. 308 psl., kaina 5 dol.

Schondoch. LIETUVOS KARALIAUS KRIKŠTAS. Vizijinė poema iš XIV amžiaus. Vertė A. Tyruolis. Dailininkė — Danguolė Stončiūtė. Išleido M. Morkūnas 1976 m. 30 psl., kaina nepažymėta. Juozas Eretas. DVI GENERACIJOS MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS TARNYBOJE. Atspausta iš LKM Akademijos Suvažiavimo darbų VII t., 3-54 psl.

TARP DVIEJU TĖVYNIŲ. Čikagos Aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis, 1975-1976 m. Redaktorės: Lidija Dudėnaitė, Audra Kubiliūtė, Raminta Pemkutė. Redakcinė komisija: Rita Kupcikevičiūtė, Rasa Narutytė, Neris Pupiūtė, Ginta Remeikytė, Rima Valiulytė. Metraščio globėjai: Juozas Masillonis ir Rimas Černius. 127 psl., kaina 3 dol.

MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Gražiai išleistas modernus vadovėlis pirmajai Komunijai ruošiamiems vaikams, o taip pat tėvams, kunigams, mokytojams, kurie juos ruošia. Kaina 2 dol. Galima gauti JAV LB Švietimo Taryboje.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 1(34). Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. Redaguoja Domas Jasaitis. Leidžia Lietuvių Krikščionių demokratų sąjunga. 144 psl., kaina 4 dol.

Filatelistų draugijos LIETUVA biuletenis. Nr. 2(168). Redaguoja E. Petrauskas, administruoja K. Rožanskas.

LIETUVOS ISTORIOGRAFIJA. Ne. 5-6: kai kurių veikalų istorijos klausimais, parengtų ne lietuvių, ne lietuvių kalba ir per keliolika paskutiniųjų metų Išleistų ne Lietuvoje, sąrašas. Parengė Jonas Damauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.