•    Mokslininkų komisija, septynerius metus rūpestingai tyrusi Kristaus drobulę Torine, pareiškė, kad ji gali būti tikrai ta, į kurią buvo po mirties įvyniotas Kristus. Jie nesurado jokių duomenų, kurie rodytų, kad ta drobulė negalėjo būti panaudota susupti išganytojo kūną po nukryžiavimo. Tačiau mokslininkai dar patarė toliau tyrimus tęsti. Dabar ši drobulė laikoma Torine, sidabro dėžėje. Ji turi 14 pėdų ilgumo ir 3 pėdas platumo. Ji susupta į raudoną šilką ir laikoma ant altoriaus su dėže, padėta po stiklu ir apsaugota grotomis. Drobulėje yra atsimušęs Kristaus veidas ir kūno bruožai. Ji yra buvusios Italų karališkos šeimos nuosavybė. Per paskutinius 100 metų ji tebuvo atidaryta gal tik apie 10 kartų.

•    Motinai Teresei, Labdaros misijonierių steigėjai, besidarbuojančiai Indijoje, paskirtas Berniukų miesto steigėjo kun. Flanagano medalis.

•    Belgijos kardinolas L. Suenens pakviestas Tarptautinėje liuteronų konferencijoje Minneapoly rugpiūčio 3-7 d. pasakyti kalbą apie Šv. Dvasią.

•    Gabriel Kane, Krikščioniškųjų Brolių vienuolijos narys, išrado įtaisą, kurio padedami aklieji gali naudoti elektroninius kalkuliatorius ir kitas verslo mašinas.

•    Kardinolas T. Cooke, Niujorko arkivyskupas, buvo pakviestas 2000 masonų ir jų sūnų pasakyti kalbą jų pusryčių metu kovo 28 d.

•    Dinamito bomba sprogo Salvadoro katalikų spaustuvėje, leidžiančioje žurnalą Criterio ir kitus laikraščius. Spaustuvė įrengta viename San Salvador arkivyskupo namo sparne.

•    Iš Lenkijos į misijų kraštus darbuotis yra išvykusių 930 misijonierių. Vien 1975 m. į 19 kraštų išvyko 55 lenkai misijonieriai.

•    Arkiv. Robert J. Dwyer, Portlando arkivyskupas, vienas žymesnių JAV katalikų žurnalistų, mirė vėžiu, sulaukęs 67 m. amžiaus.

•    Seniausia JAV vienuolė sesuo Marija Leona Coffey, sulaukusi 97 m. amžiaus, atšventė 80 m. vienuolinio gyvenimo sukaktį. Ji yra karmelite.

•    Krikščioniškosios bendrijos sąjūdžio pirmininkas Brent Bozell paskelbė, kad jų organizacija pasiryžo surinkti ketvirtį milijono dolerių ir atstatyti Jocotenango miestelį, sugriautą žemės drebėjimo Guatemaloje. Jo 3.200 gyventojų prisiglaudė palapinėse.

•    Plačiai skaitomo žurnalo "Liguorian" redaktorius kun. E. B. Day, kilęs iš Čikagos, mirė sulaukęs 50 m. amžiaus.

•    Notre Dame universitetą baigęs J. De Line sukombinavo iš impregnuoto kartono pastatomus namukus, kuriuos keturi vyrai gali sustatyti per valandą ir kurie buvo pasiūlyti Guatemalos žemės drebėjimo aukoms kaip greita laikina pastogė.

•    Krikščioniškosios kultūros medalį Assumption universitetas Windsore suteikė rašytojai Dorothy Donnelly, kuri savo veikaluose išryškina krikščionybės idealus.

•    Dr. R. J. Marshall, liuteronų prezidentas Amerikoje, kalbėdamas Šv. Petro ir Šv. Povilo katedroje, Filadelfijoje, pažymėjo, kad "mes gyvename, dirbame ir meldžiamės už Bažnyčių vienybę, o taip pat už žmonijos vienybę, ko Dievas taip pat nori".

•    Nauja vienuolija — Emauso Krikščioniškosios vilties bendrija — įsisteigė New-arke, N.J. Ji jau gavo Vatikano patvirtinimą. Jau turi 40 seselių, kurios talkina parapijose, dirba mokyklose ir ligoninėse.

•    Mediciniškoji katalikų misijų taryba pasiuntė daugiau kaip milijoną svarų mediciniškų reikmenų, kainuojančių per 5 mil. dol., į 1900 misijų stočių 56 kraštuose. Tarybai pavyko talkon misijonieriams pasiųsti į 30 ligoninių, 16-je misijų kraštų, 77 gydytojus, dantistus, gail. seseris ir kitų mediciniškų profesijų žmones.

•    Liuveno universitetas, seniausias katalikų universitetas pasaulyje, švenčia 550 m. sukaktį.

•    Egipto prezidentą Sadatą balandžio 8 d. specialioj audiencijoj priėmė popiežius Paulius VI.

•    Lenkijoje, pirmą kartą po komunistų įsigalėjimo, du katalikai paskirti į valstybės tarybą: Konstantinas Lubienski ir Janusz Zablocki.

•    Padaugėjo skaičius seminaristų, JAV-se besiruošiančių kunigystei: šiemet jų yra 18.268, taigi net 874 daugiau, negu praeitais mokslo metais. Taip pat gausiau ir novicijų vienuolynuose: šiemet jų 628, pernai buvo 463.

•    Lenkijoje baigta leisti penkių tomų Bažnyčios istorija.

•    Pasauly yra 15 mil. raupsuotųjų. Juos daugiausia globoja įvairios katalikų vienuolijos ir organizacijos.

•    Apie 4.000 Pietų Amerikos studentų mokosi socialinių komunikacijų mokyklose Sovietų Sąjungoje ir jau daugelis jų ruošiasi grįžti varyti propagandą savose tėvynėse. Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas arkiv. A. Lorscheider dėl to baiminasi, susidarant marksizmo pavojams.

•    JAV rožinio ligonių piligrimų ekskursija į Liurdą iš Niujorko išvyks rugsėjo 18 d. Ligonius lydės gydytojas ir dvi gail. seserys. Organizuoja domininkonas kun. Tim Curry iš Galveston, Texas.

•    Čikagos advokatas K. F. Montgomery paaukojo Notre Dame universitetui pusę milijono dolerių; skyrė teisių mokyklai.

•    Vatikano teritorija užima 106 akrus. Čia yra 356 piliečiai, jų tarpe 24 vaikai Vatikane tarnaujančių šeimų. Vatikanas turi 30 gatvių, 42 rūmus su 10.000 kambarių. Daugelį jų užima muziejai, archyvai, biblioteka ir kitos įstaigos.

•    Popiežius kasdien gauna apie 1.000 laiškų. Iš viso pasaulio į Vatikaną kasdien ateina apie 20 maišų laiškų ir kitų pašto siuntų, ką išskirsto 36 Vatikano pašto tarnautojai.

•    Angoloje komunistai nušovė du kunigus misijonierius: vieną olandą, kitą portugalą.