Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE LIAUDIES KALBOS PALYGINIMAI

     Mūsų liaudies kalboje įvairūs veiksmai dažnai yra išreiškiami vaizdingais palyginimais. Kai kurie tokie vaizdingi posakiai yra patekę ir į mūsų literatūrą. Jie turtina ir gražina stilių. Čia pateiksime iš įvairių tarmių paimtų palyginimų, vartojamų su veiksmažodžiais, reiškiančių greitą bėgimą, bėgiojimą, lakstymą, važiavimą ir pan.

     KAIP AITVARAS: Lekia kaip aitvaras. Išlėkė kaip aitvaras, net žemė sudrebėjo. Ko lakstai kaip aitvaras?

     KAIP AKIS IŠDEGĘS: Žiūriu — atlekia vaikas kaip akis išdegęs. Kur taip skuti (bėgi) kaip akis išdegęs?

     KAIP ARKLYS: Laksto kaip arklys, dagį po uodega gavęs.

     KAIP AUDRA: Pro duris kaip audra įlėkė mokyklos vedėja.

     KAIP AVIS Į UODEGĄ ĮKIRPTA: Kur taip leki kaip avis į uodegą įkirpta?

     KAIP BIMBALAS, SMILGĄ APŽERGĘS: Lekia kaip bimbalas, smilgą apžergęs.

     KAIP BITĖS ĮKASTAS: Bėga kaip bitės įkąstas.

     KAIP SU DAKTARU: Išlėkė kaip su daktaru.

     TARTUM DEGDAMAS: Lekia tartum degdamas.

     KAIP DŪMAS: Nuskuto per laukus kaip dūmas. Gavęs, ko norėjo, kaip dūmas išrūko pro duris.

     KAIP DRIGANTAS: Ko lakstai kaip drigantas ( = eržilas)?

     KAIP BE DVASIOS: Vaikas atlėkė kaip be dvasios, sakė, motina susirgusi.

     KAIP DURNAROPĖS UŽĖDĘS: Laksto kaip durnaropės užėdęs.

     KAIP ĖRIUKAI: Laksto vaikai kaip ėriukai pavasarį, laisvėn išleisti.

     KAIP BE GALVOS: Važiuoja kaip be galvos. Vaikeli, nereikėjo lakstyti kaip be galvos, tai nebūtum susižeidęs.

     KAIP GALVĄ PAMETĘS: Žmonės bėgiojo kaip galvas pametę.

     KAIP GILTINĖS NEŠAMAS: Vaikai parlėkė kaip giltinės nešami.

     KAIP GRIAUSMAS: Nudūmė kaip griausmas — nė kvapo nebeliko.

     KAIP Į GAISRĄ: Petronėlė, visa pergedusi, kvapo neatgaudama, atbėgo kaip į gaisrą (Vaižg.).

     KAIP KATĖ SU PŪSLE: Laksto kaip katė su pūsle.

     KAIP KATINAS UODEGON ĮSKELTAS: Nurūko kaip katinas uodegon įskeltas.

     KAIP KIAULĖ, DEBESĮ PAMAČIUSI: Kur leki kaip kiaulė, debesį pamačiusi?

     KAIP KIPŠAS PO JAUJĄ: Ko gi čia lakstai kaip kipšas po jaują?

     KAIP KIŠKIS: Nurūko kaip kiškis per lauką.

     KAIP KULKA: Tik pramovė pro šalį kaip kulka, nė labas nepasakė.

     KAIP SU MAŠINA: Atidūmė kaip su mašina.

     KAIP NUO MIRTIES: Bėga kaip nuo mirties.

     KAIP PADŪKĘS: Laksto kaip padūkęs.

     KAIP PERKŪNAS: Kaip perkūnas į pakalnę nudardėjo.

     KAIP IŠ PYPKĖS: Atlėkė kaip iš pypkės.

     KAIP NUPLIKYTAS: Išlėkė iš gryčios kaip nuplikytas ir ėmė baisiai šaukti.

     KAIP PLUNKSNA ANT VĖJO: Lekia taip, kaip plunksna ant vėjo.

     KAIP PRŪSAS PO PIETŲ: Ko čia lakstai kaip prūsas po pietų?

     KAIP PROTĄ PAMETĘS: Lekia per laukus kaip protą pametęs.

     KAIP RAGANA Į ŠATRIJOS KALNĄ: Dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.

     KAIP RAGANIUS ANT JUODO GAIDŽIO: Dumia kaip raganius ant juodo gaidžio.

     KAIP PATRAKĘS: Jūsų arkliai, paleisti iš tvarto, laksto kaip patrakę.

     KAIP STRĖLĖ: Lekia kaip strėlė.

     KAIP ŠAUDYKLĖ PER ŽIOTIS: Neria kaip šaudyklė per žiotis.

     KAIP PAŠĖLĘS: Arkliai leidosi bėgti kaip pašėlę.

     KAIP IŠ UGNIES: Kad šoko bėgti kaip iš ugnies.

     KAIP UGNIS: Arklys eina kaip ugnis.

     KAIP Į UODEGĄ ĮKIRPTAS (ĮGELTAS): Bėga kaip įkirptas į uodegą. Lekia kaip uodegon įgeltas.

     KAIP UODEGĄ NUSVILĘS: Laksto kaip uodegą nusvilęs.

     KAIP MERGA VAKARUŠKON: Dumia kaip merga vakaruškon.

     KAIP VAPSVŲ APNIKTAS: Bėga kaip vapsvų apniktas.

     KAIP VEJAMAS: Kurgi taip skuodi kaip vejamas?

     KAIP VĖJAS: Labą dieną pasakė ir nulėkė kaip vėjas. Prašvilpė kaip vėjas su karieta.

     KAIP VĖJO NEŠAMAS: Ėjau kaip vėjo nešamas.

     KAIP VELNIO APSĖSTAS: Laksto kaip velnio apsėstas.

     KAIP ŠIMTAS VELNIŲ: Kai tik ištrūko, tai nudūmė kaip šimtas velnių.

     KAIP VELNIAS DŪŠIĄ PAGAVĘS: Lekia kaip velnias dūšią ( = sielą) pagavęs.

     KAIP VĖTRA: Mano žirgelis lekia kaip vėtra.

     KAIP VIESULAS: Užsėdo ant žirgo ir nujojo kaip viesulas.

     KAIP VILKĄ PAMATĘS: Karšia kaip vilką pamatęs.

     KAIP VILKŲ VEJAMAS: Atbėgo kaip vilkų vejamas.

     KAIP ZUIKIS NUO ŠUNS: Bėga kaip zuikis nuo šuns.

     KAIP ŽAIBAS: Pardūmė per laukus kaip žaibas. Kai užsėdi ant širmio, tai lekia kaip žaibas.

     KAIP ŽADO NETEKĘS: Ko gi taip leki kaip žado netekęs?

     KAIP ANT ŽIRGO UŽSODINTAS: Eina kaip ant žirgo užsodintas.

Daug rečiau gyvenime suklystume, jei kiekvieną asmenį ir kiekvieną jo veiksmą bei intenciją labiau stengtumės pateisinti negu pasmerkti.