religinės ir tautinės kultūros žurnalas birželis/june 1976 volume XXVII no. 6

LIETUVOS KANKINIAI

181

Juozas Vaišnys, S.J.

GRANITAS, AKSOMAS IR AUKSAS

184

Bruno Markaitis, S.J.

TĖVAS STASYS RIMKEVIČIUS, S.J.

187

Br. Krištanavičius, S.J.

RELIGINIAI SONETAI

192

Iš Lietuvos

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (V)

193

Feliksas Jucevičius

TIE, APIE KURIUOS NEKALBAMA

196

D. Bindokienė

ATOSTOGOS: DRAUGE AR ATSKIRAI?

200

J. Sav.

JAUNIMAS IR RELIGIJA

203

Viktoras Nakas

“SAIGŪNAS”

206

D. Bindokienė

KALBA

208

J. Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

210

G. ir D. Vakariai

FILMAI

213

Juozas Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

215

J. Pr.

Pagrindinės šio “Laiškų Lietuviams” numerio iliustracijos — Valdos Šiugždaitės kūrinių nuotraukos, darytos Danutės Vakarės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.