“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

Šių metų konkurso tema bus apie dvasinį pašaukimą. Straipsnio temos pavadinimą galės pasirinkti pats autorius. Čia galima panagrinėti dvasinio pašaukimo reikšmę ir svarbą, dėl ko pašaukimai į kunigus ir į vienuolius mažėja, dėl ko jaunuoliai nesirenka šių pašaukimu, kas darytina, kad jie didėtų ir t.t. Plačiau apie konkursą bus kitame numeryje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis. LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. III Tomas (1928-1944 m.). Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1976 m. Kieti viršeliai, 542 psl., kaina 10 dol. Galima užsisakyti šiuo adresu: A. Kareiva, 7030 S. Rockwell Ave., Chicago, Ill. 60629.

Antanas Maceina. RELIGIJOS FILOSOFIJA. I dalis. “Krikščionis gyvenime” serijos leidinys, nr. 13. Įrašus piešė Telesforas Valius. Kieti viršeliai, 335 psl., kaina 6 dol. “Krikščionis gyvenime” administracija: P. O. Box 608, Putnam, Conn. 06260.

Vytautas Alantas. ROMAS KALANTA. Viršelis S. Smalinskienės. Išleido “Vilties” draugija 1976 m. 116 psl., kaina 3 dol.

Danutė Lipčiūtė-Augienė. MOČIUTĖS DOVANĖLĖ. Iliustravo Jadvyga Paukštienė. Didelis formatas, kieti viršeliai, 72 psl., kaina nepažymėta. Tai graži abėcėlė vaikams. Prie kiekvienos raidės yra autorės ketureilis ir dailininkės iliustracija.

ATMINIMŲ TURTAS. Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos mokinių metraštis 1975-1976 mokslo m. Viršelis — Petro Aleksos. Paruošimas spaudai —- Reginos Kučienės. Techninė priežiūra — J. Bagdono ir D. Bindokienės. Nuotraukos — Vaclovo Noreikos. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Didelis formatas, 112 psl.

Zenonas Bačelis. NERIMO SIELA. Išleido Lietuvių Bendruomenės Akademinis Sambūris ir Literatūros būrelis 1975 m. Redaktorė — Halina Didžiulytė-Mošinskienė. 124 psl., kaina 2,50 dol.

Efraim Sevela. TRUTH IS FOR STRANGERS. Novelė apie Lietuvos poetą Algi Požėrą. Iš rusų kalbos išvertė Antonina W. Bouis. Išleido Doubleday & Company, Inc. Garden City, New York 1976. Kieti viršeliai, 210 psl., kaina 6,95 dol.

Edmond Narouche. THE SECRET LIFE OF THE POLITICAL REFUGEE. Išleido Vantage Press, Inc. 1976. 516 W. 34th St., New York, N.Y. 10001. Kieti viršeliai, 80 psl., kaina 4,95 dol. Lietuvio autoriaus pasakojimai apie savo gyvenimo įvykius.

RESPECT MY RIGHTS. Angliškas vertimas Antano Terlecko laiško, rašyto J. V. Andropovui. Išleido PL Bendruomenė 1976 m.

Bronius Budriūnas. MIŠIŲ GIESMĖS NR. II Žodžiai kun. Stasio Ylos. Bendram giedojimui arba chorui. Br. Budriūno K.L.F. leidinys Nr. 22. Kaina 50 centų.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO 35 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO leidinys. Radijo direktorius — prof. dr. Jokūbas Stukas.

LITUANUS. 1976 m. Vol. 22, No. 2. Administracija: 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Ei-dukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.