•    Lietuvių katalikų mokslo akademija paskyrė premiją už mokslo veikalą dr. J. Girniui, parašiusiam knygą apie prof. Pr. Dovydaitį. Žurnalistikos premija paskirta Br. Kvikliui. Pasižymėjusio visuomenininko premiją šiais metais laimėjo J. Matulionis, gyvenąs Toronte, Kanadoje. Šių premijų mecenatas yra kun. J. Prunskis.

•    Lietuvos bažnytinės provincijos 50 m. sukakties proga popiežius Paulius VI specialiu raštu pasveikino Kauno arkivyskupijos apaštalinį administratorių vysk. J. Matulaitį-Labuką, iškeldamas Lietuvos katalikų ištikimybę krikščionybei. Popiežius pažymėjo, kad jis su tėvišku rūpesčiu ir meile seka Lietuvos tikinčiųjų ir visos brangios lietuvių tautos gyvenimą bei kančias. Visus prisimena maldoje. Ragina ir toliau gyventi tikėjimo ir meilės vienybėje. Prisimena Lietuvos tikinčiųjų pamaldumą į Mariją, kuri yra ypatingai garbinama Aušros Vartuose ir Šiluvoje. Toliau rašo, jog jis meldžia Dievo Motiną, kad ji visada saugotų kilnios lietuvių tautos vaikus, palaikytų juos kovoje už tikėjimą, stiprintų jų pasitikėjimą Kristumi. Tas raštas buvo išspausdintas pirmame "Osservatore Romano'' gegužės numerio puslapyje.

•    Slovakijoje daugelis katalikų mokslininkų, mokytojų ir studentų buvo areštuota. Jie buvo tardomi ir kaltinami religiniu aktyvumu. Pietinėje Slovakijoje buvo išblaškyta grupė studentų, susirinkusių rekolekcijoms.

Vida Krištolaitytė

•    Kubos vyskupai bendrame ganytojiškame laiške ragino tikinčiuosius savo aplinkoje skleisti Kristaus evangeliją, kvietė uoliai dalyvauti religiniame bendruomenės gyvenime, jaunimo katechizacijoje, ugdyti savo šeimoje ir savo aplinkoje religines vertybes, savo gyvenimu liudyti Kristų ir evangeliją.

•    JAV katalikai, kaip skelbia oficialus "Catholic Directory", nuo 1974 iki 1975 m. paaugo 180.037 nariais ir dabar jau siekia 49 milijonus, kas sudaro apie 22,78% visų JAV gyventojų. JAV yra 32 katalikų arkivyskupijos ir 135 vyskupijos, 102 diecezinės ir 269 vienuolių seminarijos, 245 katalikų kolegijos, 989 diecezinės ir parapinės aukšt. mokyklos, 647 privačios katalikų aukšt. mokyklos, 8.139 parapinės pradžios mokyklos ir 345 privačios katalikų pradžios mokyklos. Jose visose yra 3.922.545 moksleiviai ir studentai. Didžiausia yra Čikagos arkivyskupija, turinti 2.466.300 tikinčiųjų.

•    JAV parapijose 1975 m. buvo pakrikštyti 894.992 vaikai, atsivertė Į katalikybę 80.035 — net 4.912 daugiau negu ankstyvesniais metais. Mirė JAV 403.497 katalikai. 4.905.655 vaikai, lankę valdžios mokyklas, ateina mokytis tikybos į parapijas.

•    Žiniomis iš Vatikano, daugelis kunigų, anksčiau pasitraukusių nuo pareigų ir net sudariusių šeimas, dabar stengiasi gauti leidimą sugrįžti atgal. Leidimai duodami atsargiai, tik gavus užtikrinimą, kad jie toliau laikysis kunigui nustatytos gyvenimo tvarkos ir nebus be globos palikti nuo jų priklausę asmenys.

•    Kardinolas Wyszynski savo pamoksle pareiškė stiprų protestą, kad komunistinė lenkų vyriausybė nugriovė naujai pastatytą bažnytėlę Gorky vietovėje. Ta apylinkė buvo lenkų partizanų veiklos centras prieš nacius, ir ten buvo sušaudyta apie 200 lenkų patriotų. Bažnytėlė buvo lyg paminklas pagerbti žuvusiųjų atminimui, pastatyta jau po II pasaulinio karo vieton nacių sunaikintos ankstyvesniosios. Turima žinių, kad dabar šią bažnyčią nugriauti pareikalavo Sovietų Sąjungos atstovybė Varšuvoje, norėdama toje vietoje įsteigti rusų karinę bazę.

•    Trylika JAV kongresmanų aplankė popiežių Paulių VI. Kalbėdamas į juos, popiežius pasidžiaugė amerikiečių šūkiu "Viena tauta Dieve". Linkėjo, kad Amerika būtų kraštas, kur branginama tiesa ir broliška meilė. Priminė, kad įstatymų leidėjų pareiga yra saugoti gyvybes. Tai sakė, turėdamas minty negimusių kūdikių žudymą.

•    Vatikanas praėjusiais metais savo biudžete turėjo apie 6,4 milijono dolerių nuostolių. Spauda atkreipia dėmesį, kad Vatikano biudžetas yra mažesnis už Italijos komunistų partijos biudžetą, kuris 1974 m. siekęs 28 mil. dolerių.

•    Vatikano paskelbtomis žiniomis, visame pasaulyje dabar yra 595 milijonai katalikų. Tai 12 milijonų daugiau, negu buvo prieš metus. 1975 m. kunigų buvo 339.000.

•    Demonstracijose prieš prievartos veiksmus, įvykusioje Bostone, tarp 75.000 dalyvių buvo ir kard. H. Madeiros.

•    Mundelein seminarijai Joyce fondas paskyrė 100.000 dol.

•    Nauja JAV katalikų filosofijos draugijos pirmininke išrinkta seselė Marija Clark, Švenč. Širdies vienuolyno narė, šešių knygų autorė, kilusi iš Filadelfijos, mokslo laipsnį pasiekusi Fordhamo universitete, apdovanota Tarprasinio teisingumo premija. Filosofijos departamento vadovė Manhattanvillės kolegijoje.

•    Japonijoje katalikai turi 36 senelių prieglaudas su 2.000 senelių.

•    Ugandoje paskutiniu laiku išžudyta daugiau kaip 100.000 žmonių.

•    Seselė Frances Jean Gillinatti yra pirmoji Kristaus Vargdienių seserų narė, tapusi medicinos daktare.

•    Seselė Gabrielė Maze išrinkta Pensilvanijos Mokslo akademijos prezidente.

•    Prel. J. T. Ellis, JAV katalikų istorikas, pasmerkė Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje, Čekoslovakijoje, Kinijoje.

•    Keturi jauni kubiečiai savaitę badavo, protestuodami prieš tylą dėl nuolatinio žmogaus teisių laužymo Kubos kalėjimuose. Jie buvo apsigyvenę palapinėje priešais "Miami Herald" ir "Miami News" redakcijas, turėdami plakatus, aiškinančius apie tortūras ir žudymus Castro kalėjimuose.

•    Religijos ir komunizmo studijų centrui Kestone, Anglijoje, Fordo fondas paskyrė 30.000 dol. paremti užplanuotas studijas apie katalikybės padėtį Sovietų Sąjungoje 1960-1975 m. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į Lietuvos katalikus ir Ukrainos unitus.

•    Net 28 nauji Šv. Rašto vertimai į įvairias kalbas išleisti 1975 m. Iš viso Šv. Raštas jau išverstas į 1.577 kalbas ir tarmes.

•    Vatikanas atidarė vadinamus Tarptautinius kunigų namus, kur bet kurios tautos kunigai gali sustoti, mokėdami tik 8 dol. 30 centų už kambarį ir tris valgius dienoje. Adresas: Casa Internazionale per il Clero, Via della Scrofa 70, Roma.

•    Newarko arkivyskupija paskyrė 279.000 dol. paremti 47 arkivyskupijos aukštesniąsias mokyklas, kurias lanko 1.472 neturtingi moksleiviai. Arkivyskupija turi 50 aukšt. mokyklų su 24.900 moksleivių.

•    Vatikano radijui įtaisyta besisukanti antena, didžiausia tos rūšies pasaulyje. Ji penkis kartus sustiprins stoties pajėgumą.

•    Pasaulio vargstantiems padėti JAV katalikų pagalba šiais metais, numatoma, pasieks ketvirtį bilijono dolerių.

•    Šveicarų gvardija Vatikane priėmė 32 naujokus. Dabar joje yra 91 sargybinis.

•    Kard. T. Cooke, Niujorko arkivyskupas. Sovietų Sąjungos vadovybei priminė reikalą paleisti kalėjimuose laikomus dėl jų ištikimybės savo sąžinei ir nustoti persekioti tuos, kurie nori išemigruoti.

•    Princas Rainier ir princesė Grace rugpiūčio 2 d. kalbės šeimų gyvenimo konferencijoje, kuri įvyks Eucharistinio kongreso proga Filadelfijoje.

•    Jėzuitų generolas P. Arrupe pasmerkė neleistiną Paragvajaus vyriausybės veiksmą — ištrėmimą aštuonių jėzuitų. Jis pabrėžė, kad tai yra žmogaus teisių laužymas.

•    Kard. Krol yra vienas iš septynių Ohio valstybės asmenų, išrinktų apdovanoti 200 m. JAV sukakties medaliu.

•    JAV 1975 m. buvo 2.145.000 santuokų ir daugiau kaip 1.000.000 skyrybų.

•    Lotynų Amerikoje yra nemažai ateizmo ir indiferentizmo. Apklausinėj ant katalikų ir valstybinių aukštesniųjų mokyklų studentus, tik 30% pasisakė tikį Dievą.

•    Ukrainiečiai katalikai pradėjo Vašingtone statyti Šv. Šeimos šventovę. Pradžiai jau turi surinkę aukų pusę milijono dol.

•    Notre Dame universiteto Menų ir literatūros kolegijos dekane paskirta dr. Izabelė Charles. Tai pirmas toks atsitikimas Notre Dame universiteto 134 metų istorijoje, kad šios kolegijos vadove tapo moteris.

•    Raupsuotųjų miestas įsteigtas motinos Teresės rūpesčiu Indijoje. Jame gyvens atsigaunantieji raupsuotieji. Pradžiai jau pastatyta 12 namų, kur apsigyveno 44 asmenys.

•    Anglikonų arkivyskupas D. Coggan paprašė visus Anglijoje gyvenančius anglikonus jungtis maldoje su Anglijos ir Wales katalikais, kurie paskelbė maldos savaitę, atgailojant už daugiau kaip milijoną nužudytų negimusių kūdikių, įvedus abortų laisvę.

•    Škotijoje klierikų skaičius padidėjo mažosiose seminarijose nuo 232 iki 251, o didžiosiose seminarijose iš 124 į 128, bet katalikų skaičius sumažėjo 3.000, ir dabar yra 813.000.    Juos aptarnauja 1.172 kunigai.

• Balstogės vyskupijoje, Vilniaus arkivyskupijos dalyje, vėl pradėtas leisti keturis kartus metuose išeinantis "Bažnytinis Žurnalas". Lietuvos katalikams savo laikraščio neleidžiama turėti.

•    JAV šiais mokslo metais yra 8.340 katalikų pradžios ir 1.653 aukštesniosios mokyklos. Pradžios mokyklose yra 2.520.000 moksleivių, o aukštesniosiose — 890.000. Abiejų rūšių mokyklose dėsto 149.276 mokytojai. Pasauliečiai mokytojai sudaro 63%.

•    JAV statistikos duomenimis, 1975 m. JAV mirė 1.910.000 žmonių, jų tarpe 50.700 vaikų. Skyrybos nuo 1974 m. padvigubėjo — 1.023.000. Gimimų kiekvienam tūkstančiui gyventojų buvo 14,8, y.t. vienu procentu mažiau, negu 1974 m. Iš viso gimimų buvo 3.149.000.    Kadangi sumažėjo mirimai, tai gyventojų per 1975 metus priaugo 1.239.000. Kiekvienam tūkstančiui gyventojų vedybų buvo 10, t.y. puse procento mažiau, negu 1974 m.

•    Kalifornijoje Santa Clara universiteto studentai Pelenų dieną buvo pasikvietę kalbėti šėtono kulto steigėjo A. La Vey dukterį Karlą. Kiti studentai gretimuose rūmuose susirinkę giedojo religines giesmes. Kelios grupės iš apylinkės parapijų piketavo protestuodamos. Ant plaktų buvo užrašai: "Už Dievą! Pragaran šėtoną!" ir kt.

• Dr. Seymour Lieberman Niujorko, Connecticut ir New Jersey valstybėse apklausinėjo 10.000 vaikų tarp 8 ir 13 m., kokią įtaką jiems turi prievartos veiksmai televizijoje. Tyrimai parodė, kad jie ugdo vaikuose agresyvumą.

• Prancūzų akademija į savo narius priėmė domininkoną kunigą Ambroise Marie Carre, Paryžiaus Notre Dame katedros pamokslininką, buvusį Paryžiaus Nacionalinės operos baleto kapelioną, sėkmingai dirbusį aktorių sielovadoje. Prancūzų akademijoje yra 40 narių.

• Skelbiama, kad St. Cloud, Minn., vyskupijoje 90% katalikų kas sekmadienį dalyvauja mišiose.

• Minnesotos Aukštesniojo mokslo taryba paskyrė 3,2 milijonus dolerių aštuonių katalikų kolegijų ir 15 kitų privačių kolegijų bei universitetų paramai.

• Ispanijoje yra 6.500 katalikų mokyklų. Tikyba dėstoma taip pat ir valdinėse mokyklose.