THE MAN WHO WOULD BE KING

     Nuotykiais, kelionėmis paremtas filmas, su gera humoro priemaiša. Daug veiksmo. Filmo siužetas skolintas iš fantastinių kelionių kūrėjo Rudyard Kipling. Scenarijus sukurtas paties režisieriaus John Huston su Gladys Hill. Pavaizduota, kaip du britų kariai nusprendžia vykti į Afganistaną ar kur kitur, kur žmonės dar nepaliesti civilizacijos. Naudodamiesi šaunamais ginklais ir savo sugebėjimais, jie tikisi apvaldyti žmones, laimėti dvasininkų palankumą ir tapti krašto valdovais. Ir taip išvyksta i tolimas šalis.

     Vyksta ypatingai sunki kelionė per kalnus, sniegynus. Mirtiną pavojų sudaro sniego griūtis, kuri pagaliau jiems tampa naudinga, užpildama jų užtiktą nepereinamą prarają. Iš pradžių jiems ne taip jau gerai vyksta. Susidaro net pavojus netekti gyvybės, tačiau ant vieno kaklo pastebėtas masoniškas ženklas, kuris buvo su religiniu pietizmu gerbiamas rastosios genties, laimi jiems tokią pagarbą, kad jie pradedami laikyti lyg dievais.

     Jų pergyvenimai pasakiški — nugali kariuomenes, randa neišpasakytus turtus, gauna pasiūlymus apvesdinti. Daugiausia visi tie dalykai neįtikėtini, bet visas filmas, kainavęs berods daugiau 5 mil. dol., sudaro gana švarų pramoginį poilsį. Amerikiečiai kritikai filmą įvertina aukščiausiu keturių žvaigždučių ženklu. Mums, kurie daugiau vertiname vaidybinį meniškumą, psichologinius išryškinimus, žmoniškąją dramą, šis filmas lieka tik vidutiniškas, tačiau aktoriai Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, Saeed Jaffrey, Karroun Ben Bouih atlieka savo vaidmenis pasigėrėtinai.

SKY RIDERS

     Nuotykių filmas. Vaizduoja, kaip modernieji revoliucionieriai pagrobia turtingo vyro žmoną, du vaiku ir, nugabenę į slėptuvę, reikalauja penkių milijonų dol. vaduotpinigių. Pagrobdami namuose palieka radijo aparatą, kuriuo gali su grobėjais ir su šeima kalbėtis. Grobikai atsiunčia ir laikomų už vielų tinklo žmonių nuotraukas. Fone matyti freskai — šventųjų blyškūs paveikslai. Policijos vadovybė iš radijo bangų ir iš tų freskų nustato, kad pagrobtieji laikomi apleistame vienuolyne, aukštame kalne. Pasamdomi sklandytojai, kurie drauge su pagrobtosios vyru užpuola grobikus. Įvyksta kautynės ir išlaisvinimas. Savotiškai ryškus charakteris — policijos viršininkas. Pagrobto vaiko gąsdinimas filmą daro nelabai tinkamą vaikams, bet šiaip filmas pramoginis, nekenksmingas, duoda plačių kalnų vaizdų.

BLACK MOON

     Vienas iš keisčiausių filmų, kokius tik tenka matyti ekrane. Tai mozaika, sudurstyta iš atskirų gabaliukų, kuriuos jungia centrinis personažas — blondinė Lily, guvi mergaitė, kurią sėkmingai vaidina Cathryn Harrison. Filme geras procentas pasakiško elemento. Čia kai kurie gyviai kalba, kai kurios gėlės, ant kurių atsigula Lily, dejuoja; laksto nematytas vienaragis gyvulys, vejojasi kiaules grupė plikų vaikų, girdisi paslaptingi garsai ir matosi neįtikimas karas tarp vyrų ir moterų su žiauriomis egzekucijomis, paukščių lesamu lavonu, pakartu ūkininku.

     Filmas įdomus tuo, kad jame kažkoks naujas ieškojimas, su visiškai skirtingu turiniu ir nuotaika. Tai lyg koks sapnas, perpintas košmarais. Žiūrovas, vieną kartą jį pamatęs, nenorės antru kartu bematyti. Palieka tokį miglotą slegiantį įspūdi. Prasideda tamsią mėnesieną, kada ekrane matyti šniukštinėjantis šeškas ar koks į jį panašus gyvis. Jį suvažinėja greitai automobiliu lėkdama mergaitė. Ji patenka tarp besišaudančių, bekariaujančių vyrų prieš moteris. Šūviais sudaužomas jos automobilio priekinis stiklas, bet ji pabėga. Automobilis įstringa tankmėje.

     Ji patenka į kažkokio apleisto ūkio didžiulį namą, kur randa keistą ligonę senutę, kurią vaidina Theresa Giese. Ši aktorė jau mirusi, ir jai dedikuotas visas filmas. Senutė klaikiai kalbasi su ją lankančia didžiule žiurke. Pasirodo ir nebylys jaunas vyras su mažai teprabylančia seserimi (Joe Dallesandro ir Alexandra Stewart). Ekrane aplink mergaitę vyniojasi gyvatė. Mergaitė klausosi tratėjimo šliaužiančios kažkokios kirmėlės, kurios sudaromas triukšmas, lyg kokios nugalėtos armijos žygis. Taip visos 92 filmo minutės praeina mįslinga, iš dalies beprasme nuotaika. Filmas daro didesnį įspūdį savo keistu savitumu, kaip kokiu vertingu menišku patrauklumu. Jame nėra dabar modernaus sekso, gašlumo, nors nuosaikių neprideng-tumų pasitaiko. Šio filmo nepamatęs žiūrovas nuostolių neturės.

EXCUSE ME, MY NAME IS ROCCO PAPALEO

     Čikagoje susuktas filmas. Tai labai retas atsitikimas. Pavadinimas paimtas pagal tą sakinį, kuriuo iš Kanados kasyklų atvykęs į Čikagą vyras kreipiasi į žmones, kuriuos nori pasiklausti, su kuriais siekia pasikalbėti. Deja, jis patenka į šio didmiesčio padugnių tarpą smuklėje, gatvės moters bute. Apvagiamas. Jį vaidina Marcelio Mastroianni. Jo gatvėje vos nesuvažinėja madų modeliuotoja, kurią čia vaidina Lauren Hutton. Su ja susipažįsta. Pasilikęs keletui dienų, paskui ją sekioja, kol ji atmeta atvykėlį. Bevaikščiodamas iš vienos miesto landynės į kitą, jis susipažįsta su aklu valkata, su kuriuo vyksta žiūrovo dėmesį atkreipiantieji pasikalbėjimai.

     Nors dialogų yra gyvų, bet apskritai filmas dumblinas, ekrane tik miesto padugnės, nieko geresnio. Žiūrovas iš filmo nieko ypatingesnio neišsineš, nebent patenkins savo smalsumą — kaip atrodo Čikagoje susuktas filmas. Nepilnamečiams netinka, bet ir suaugusiems ne ką duoda.

JACKSON COUNTY JAIL

     Kriminalinis filmas su stipria įtampa. Įdomu, kad jo režisierius Michael Miller ir gamintojas (produseris) Jeff Begun yra abudu čikagiečiai, o net ir kai kurie aktoriai paimti iš Čikagos teatro Second City. Stipri aktorė Yvette Mimieux, čia vaizduojanti Los Angeles modeliuotoją, kuri palieka savo neištikimą vaikiną ir automobiliu keliauja skersai JAV į Niujorką. Pakeliui paimta pavėžinti pora ją primuša, apiplėšia, atimdami automobilį. Beaiškinant jos asmenybę, ji uždaroma kalėjiman, kur sargas ją užpuolęs nuskriaudžia. Visa ši scena atvaizduota ne kaip gundančiai, o brutaliai, išryškinant viso to nusikaltimo biaurumą.

     Nusisukus sargui į šalį, ji smogia užpuolėją kėde ir užmuša. Dabar pabėga drauge su kitu kaliniu. Čia vyksta jų ilgas bėgimas nuo policijos, prisiglaudimas vienkiemio tuščiuose namuose, vėl bėgimas, gaudant policijos automobiliui ir helikopteriui. Baigiasi to pabėgusio kalinio (Tommy Lee Jones) žuvimu ir moters patekimu į policijos rankas. Ji to labai nesibaimina, jausdamasi nekalta.

     Kaip kriminalinis, vaizduojąs ir moters užpuolimą, filmas — suaugusiems. Jis turi intrigą, Mimieux ir Jones aktoriai geri, prieš filmavimą jie buvo specialiai toms scenoms porą savaičių režisieriaus rūpestingai treniruoti. Filme nieko ypatingo, bet jis ir nenuobodus.

THE MARRIAGE-GO-ROUND

     Gana išradingos sąrangos moderniųjų laikų komedija. Vaizduoja antropologijos profesorių Paul Delviile, pasaulinę garsenybę, vedusį profesorę, studenčių moterų dekanę Content Lowell. Jiedu pasikeisdami skaito paskaitą apie šeimą, kaip ji reiškėsi įvairiais laikais, įvairiose tautose. Jų paskaitos suskaldytos į mažyčius gabaliukus, kurių tarpai užpildyti vaidyba iš jų šeimyninio gyvenimo, iš dalies iliustruojančio paskaitų turinį.

     Į tą profesorių šeimą atvyksta ultramodernių pažiūrų jauna švedė mergina, kuri nori išauginti ypatingai talentingą vaiką ir to tikisi susilaukti, prašydama tą pasaulinę garsenybę— profesorių sutikti būti jo tėvu. Tos gražios merginos gundymai sudaro nemaža įtampų ir problemų kaip profesoriaus asmeniui, taip ir jo šeimai. Jis pasisako apie tą pavojų žmonai. Ji ir pati mato, kas jų namuose darosi. Ir ji pati per eilę metų veda, nors nekaltą, flirtą su kitu vyru. Profesorius su ta gundančia viešnia automobiliu išvažiuoja į klystkelius, tačiau vėl grįžta į savo šeimą, moterystės ryšiai atsinaujina. Ta švedė gundytoja išvaroma iš namų, abiem vedusiems pasibučiavimu atnaujinant šeimos nesuardomą ryšį.

     Sveika ir skaidri komedijos pabaiga išlygina patį veikalą, kuris tarpais yra slidus, pavojingai įtaigojantis, seksiškai ašmenimis einantis, nors ne pornografiškas. Publika supranta, kad čia tik komedija, kur nevengiama šokiruojančiomis situacijomis sukelti juoko. Įdomus aktoriaus Anthony DeSantis sprendimas, išvengiant ilgų dialogų vaidyboje ir juos sukoncentruojant į kapojamas paskaitas. Apskritai, komedija slidi, bet nepavojinga, iš švedės pusės — nutolstanti nuo tradicinių konservatyvių elgesio taisyklių, bet negriaunanti moralės dėsnių. Čikagoje ji buvo pastatyta dalyvaujant išgarsėjusiai buvusiai teatro ir filmų žvaigždei Claudette Colbert (profesorė), savu laiku laimėjusiai geriausios aktorės premiją. Jai gerais partneriais buvo Michael Evans (profesorius) — Sorbonos auklėtinis, Sherry Steffens (švedė mergina) — patyrusi muzikinių komedijų ir televizijos aktorė, o profesorės draugo vaidmeny — Peter Adams, daugybės pastatymų dalyvis. Ypač daug vaidinimą Drųry Lane teatre praturtino režisierius Vernon Schwarz, Goodman teatro mokyklos profesorius.

HOT LINE TO HEAVEN

     Linksma, juokinga komedija, sukurta autoriaus Larry Maraviglia. Dviejų veiksmų, keturių paveikslų. Gyvi dialogai, kupini sąmojaus, vyksmas išryškina žmonių silpnybes, veidmainiškumą. Pasijuokiama iš susimetusios ir beišsiskiriančios poros, komiška forma perteikiant jų nuklydimus ir tuo atneštą gyvenimo įtampą. Floridoje pas senyvą našlę apsigyvena našlys. Tarp jų išsivysto perdaug intymi draugystė. Moteris nerami. Savaip aiškinasi su atsilankiusiu kunigu. Atvyksta jos žentas, nuklydęs su kažkokia ortodokse hipe, jau ją metęs ir dabar ieškąs būdų su žmona susitaikyti. Viskas baigiasi laimingai. Našliai nutaria susituokti, besiskiriantieji išsiaiškina ir vėl draugėn sueina.

     Fabula nesudėtinga, tačiau į ją įvesta tiek daug sąmojaus ir humoro, dialogai trumpais gyvais sakiniais, gyvenimiški. Charakteriai ryškūs. Čikagoje ši komedija buvo pastatyta Drury Lane teatre, vaidinant tokiam garsiam aktoriui kaip Pat O’Brien. Jis baigęs dramos akademiją, Loretto kolegijos, Niagaros, Marquette universitetų pagerbtas garbės daktaro titulu, dalyvavęs 110 filmų pastatyme ir vaidinęs daugelyje draminių veikalų.

     Šalia šio stipraus profesionalo pajėgi vaidintoja yra ir jo žmona Eloise O’Brien, šioje komedijoje pasirodanti Rose Bertolucci vaidmeny. Ir kiti aktoriai (Arnold Coty, Madalyn Young, George Womack) yra profesionalai su geru išsilavinimu ir įgudimu. Pastatymas tuo įdomesnis, kad režisūra labai išradinga.

     Pavadinimas paimtas iš spiritistinių bandymų susisiekti su ano pasaulio žmonėmis.

Juozas Prunskis