•    Meninę programą Eucharistiniame kongrese atliks: E. Ormany ir Filadelfijos orkestras, aktorė Helen Hayes, solistė Ella Fitzgerald, džiazo muzikas Dave Brubeck, Harlemo šokio teatras. Kongreso metu suvažiuos apie milijonas žmonių, ir rugp. 1-8 d. įvyks 14 meninių programų, o iš viso tuo laikotarpiu Filadelfijoje bus apie 100 programų, surištų su kongreso tema.

•    Tarptautinis katalikų jaunimo federacijos kongresas įvyko Briuselyje, Belgijoje. Kongrese pabrėžtas ryšys tarp krikščioniškojo tikėjimo ir jaunimo įsipareigojimo socialinėje ir politinėje srityje.

•    Sociologas Peter Berger, liuteronas, vienas iš vadovaujančių protestantų mąstytojų, savo pasakytoje kalboje katalikų mokytojų suvažiavime Čikagoje skatino valstybės iždo lėšas skirti parapinėms mokykloms. Jis pabrėžė: "Visiems mums — įskaitant ir protestantus, žydus, agnostikus ir naujuosius hindų komunų narius — svarbus JAV katalikų ir jų institucijų vitališkumas. Didžioji pasaulio dalis už Amerikos ir Vakarų Europos galvatrūkčiais skuba į įvairias totalitarizmo formas. Jeigu mes nenorime tuo skubėjimu pasekti, privalome sustiprinti kiekvieną instituciją ir kiekvieną bendriją, kuri pasiūlo kitą pasirinkimą prieš valstybės monopolizavimą moralinio autoriteto". Kreipdamasis į katalikus, jis pažymėjo: "Nesiduokite demoralizuojami. Religinė bendruomenė, kuriai jūs atstovaujate, yra integralinė, būtina dalis to stebuklo, kuriuo yra Amerika".

•    Svarstybos apie badą pasaulyje įvyks rugpiūčio mėnesį. Tarptautinio Eucharistinio kongreso metu. Vieta — Šv. Juozapo kolegija. Dalyvaus arkiv. H. Camara, kard. Wright, jėzuitų generolas Arrupe, vysk. Rausch, Farmų darbininkų unijos vadas C. Chavez ir kt.

•    The Lutheran, JAV liuteronų žurnalas, paskelbė, kad 175 jų dvasininkai yra persiskyrę su žmonomis. Tai sudaro 2,21%.