ATSIŲSTA PAMINĖTI

Ona Mikailaitė. ŠIAPUS JŪROS. Lyrika. Aplanko ir viršelio piešinys — A. Korsakaitės -Sutkuvienės. Tai pirmasis autorės eilėraščių rinkinys. Išleido Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 1976 m. 62 psl., kaina nepažymėta.

Bronius Budriūnas. Keturi muzikos kūriniai: AUDRINGI DEBESYS VIRŠ KAUNO, TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIUOSE, BALTIJOS PAJŪRY ir NEMUNAS LAUŽIA LEDUS PAVASARI. Visi šie veikalai iš autoriaus sonatos “Mano Tėvynė”. Galima gauti pas autorių: 2620 Griffith Park Blvd., Los Angeles, Ca. 90039.

TĖVYNĖS SARGAS. Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. 1976, nr. 1(35). Redagavo P. Maldeikis. Šio nr. kaina 3 dol.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame aštuonioliktąjį “Laiškų lietuviams” konkursą parašyti straipsniui apie dvasini pašaukimą. Straipsnio temos pavadinimą pasirenka pats autorius. Straipsnyje galima panagrinėti dvasinio pašaukimo reikšmę ir svarbą, dėl ko pašaukimai į kunigus ir vienuolius mažėja, dėl ko jaunimas nesirenka šių pašaukimų, kas darytina, kad būtų daugiau pašaukimų ir t.t.

     Straipsnį, ne ilgesni kaip 3000 žodžių, siųsti redakcijai iki 1977 m. kovo 1 d. Už geriausius straipsnius bus skiriamos 5 premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

25 dol. aukojo — A. Babickienė.

14 dol. aukojo — V. Miknis

Po 10 dol. aukojo: L. Kriaučeliūnas, R. Kriaučiūnienė, A. Karoblienė, J. Telson, S. Jurskytė.

Po 9dol. aukojo: J. Petrikas, A. Sruoga.

Po 8 dol. aukojo: M. Kapačinskienė, A. Gylienė, J. Klimas.

Po 7 dol. aukojo: J. Balbatas, J. Jodelė.

Po 6dol. aukojo: E. Zenkevičius, V. Valantinas, A. Sadauskienė, P. Graužinienė, J. Pragulbickas, F. Tallat-Kelpša.

Po 5dol. aukojo: A. Lesevičienė, E. Venclovienė, A. Karaitis, E. Matutienė, J. Ardys, V. Valavičius.

Po 4 dol. aukojo: J. Kanišauskas, A. Ramonas, S. Žumbakienė, J. Jadviršis, P. Balčiūnas, M. Jasaitis, A. Čepėnas, V. Statkus, Z. Samuolis, B. Lukas, A. Zalubas, J. Dūda, L. Vilūnienė, J. Mažeika,

B. Kliorė, L. Gaigalas, S. Stravinskis, D. Petkūnienė, L. Griniūtė, J. Raišienė, J. Lašinskas, I. Krikščiūnienė, K. Gasiūnas, B. Baras, G. Dambras, V. Biliūnienė, J. Blauzdžiūnas, J. Racevičienė, B. Petrošius, K. Genčius, P. Atkočiūnas, P. Atkočaitis, V. Andrukaitis, E. Vengianskas, L. Radvila, A. Bražėnas, A. Stropienė, J. Abraitis, K. Eigelienė, D. Kavalienė, K. Mikužienė, A. Lauraitis, V. Vizgirda, E. Jasaitienė, A. Ostis, kun. A. Rubšys, S. Greičienė, M. Noreikienė, S. Vaišvilienė, O. Bakaitienė, O. Biežienė, kun. A. Goldikovskis, kun. A. Bartkus, B. Ginčiauskas, A. Margevičienė, E. Tribinevičius, G. Aurilius, G. Žukauskienė, P. Norvilas, J. Talandls, D. Žuraitienė, V. Remeikis, A. Dikinis, S. Koronkevičienė, A. Razutis, J. Morkūnas, V. Šnioblis, S. Rutkus, P. Simanauskas, J. Puidokas, V. Mūsoms, L. Raslavičius, J. Karalius, kun. L. Dieninis, S. Urbonienė, G. Kaufmanienė, J. Šlapkauskas, J. Krasauskienė, V. Širmulienė, J. Varaneckienė, P. Subačius, S. Dargis, kun. K. Gečys, S. Leikus, kun. J. Grebys, V. Akelaitis, prel. A. Bačkis, O. Dargienė, B. Zdanys, kun. J. Ruokis, S. Daučanskas, A. Rimkus, V. Janulaitis, M. Krasauskas, P. Sodeika, I. Laučienė, J. Juška, J. Sandargas, kun. P. Katauskas, J. Leščinskas, M. Jonikienė, E. Diminskienė, M. Budrienė, B. Konauka, L. Skeivelienė, J. Daunorienė, A. Laucis, A. Pa-reigis, V. Barius, R. Boris, V. Norvulas, A. Alkaitis, J. Žebrauskas, D. Mieliulienė, J. Butkus, R. Korzonas, P. Raulinaitis, P. Lanys, J. Rumbutis, S. Džiugas, M. Jurgutis, S. Kasnickas, V. Žilinskas, P. Dirda, kun. V. Martinkus.

Po 3dol. aukojo: J. Juodvalkis, A. Josiukas, S. Aleksa, P. Jakubai-tis, A. Pretkelis, B. Rusteikis, M. Kušlikienė, E. Kezienė, P. Vygantas, L. Sagys.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Ei-dukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. 737-8400. Spaustuvė —    Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris —    60 centų.