• Korėjoje Šv. Rašto platintojai paskleidė 40.000 Naujojo Testamento knygų ir dar daugiau pilno Šv. Rašto, kuris buvo paskirstytas po kalėjimus, ligonines, našlaitynus, policijos stotis.

• Kalifornijoje vadinamas "Jesus People" informacijų centras parūpino 200 Šv. Rašto knygų, kurios buvo paskirstytos po autobusų stotis, krautuves, visų naudojamas automatines skalbyklas ir kitas didesnio žmonių judėjimo vietas.

•    Teologė, rašytoja Rosemary Haughton gavo teologijos garbės doktoratą Notre Dame universitete.

•    Ekumeninis dialogas apie Mariją, dalyvaujant katalikų, presbiterionų, episkopalų ir rusų ortodoksų atstovams, pasiskyrė išnagrinėti ir nugalėti sunkumus, kurie šiuo klausimu iki šiol kliudė šioms tikyboms pasiekti bendrą nuomonę.

•    Kūdikis, kurį bandyta prieš gimimą nužudyti druskos skiediniu, darant abortą, Boise mieste, Idaho valstijoje, gimė gyvas, tik per anksti. Dabar vaikutis jau daugiau kaip pusmečio ir gyvena paduotas auginti svetimai šeimai.

•    Jaunimo draugo garbės žymuo suteiktas Larry Hunt, gyvenančiam Norfolke, Va. Jis, nors liuteronas, uoliai darbuojasi, tapęs katalikų CYO jaunimo sporto direktoriumi toje vyskupijoje.

•    Katalikų spaudos suvažiavime Vašingtone aukščiausių įvertinimų susilaukė: iš laikraščių "The National Catholic Reporter", iš žurnalų — "The U.S. Catholic".

•    Kun. Pedro Arrupe, jėzuitų generolas, ketvirtu kartu išrinktas vienuolynų vyresniųjų sąjungos prezidentu.

•    Popiežiaus Jono XXIII brolis Saverio Roncalli mirė šiaurės Lombardijoje, sulaukęs 93 m.

•    Profesionalių moterų golfininkių sąjunga, pradžioje globota Bažnyčios, yra jau davusi apie 200.000 dolerių Trentono, N.J., vyskupijos švietimo ir labdaros paramai.

•    Charismatinio atsinaujinimo konferencijoje, Notre Dame, Ind., universiteto stadione dalyvavo 30.000 žmonių, jų tarpe apie 1000 kunigų ir keli vyskupai.

•    Sterilizaciją pakartotinai pasmerkė Vatikanas, net ir tais atvejais, kai nėštumas gali turėti ryšių su psichine ar fizine nesveikata.

•    Tarptautinio krikščionių šeimų sąjūdžio steigėją ir pirmininkę Patriciją Crowle De Paul universitetas apdovanojo specialiu Šv. Vincento Pauliečio garbės žymeniu.

•    Misijoms remti pasaulio katalikai 1974 m. suaukojo 48,5 mil. dolerių.

•    Paskyrus 20 naujų kardinolų, jų skaičius paaugo iki 137. Iš jų 20 yra daugiau kaip 80 m. amžiaus ir negali dalyvauti balsavimuose renkant popiežių. Kontinentais— 78 kardinolai yra iš Europos, 21 iš Lotynų Amerikos, 18 iš JAV ir Kanados, 13 iš Azijos, 12 iš Afrikos ir 5 iš Okeanijos.