RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

Gruodis/December 1979 Volume XXX No.11

KĄ ŽADA ATEITIS?

361

 A. Mauragis

“MOTERYS VISAME TEKLAUSO VYRŲ?”

365

 A. Rubikas

DIEVO LAUKINĖJE GAMTOJE (III)

367

 A. Tamošaitis, S.J.

KODĖL LINKĖDAMA KRISTAUS RAMYBĖS
DAR VIS JAUČIUOSI NEPATOGIAI?

371

 A. Kamantienė

EILĖRAŠČIAI

373

 Jaime Torres Bodet

VLADAS PŪTVIS — KILNI LIETUVIŲ
TAUTOS ASMENYBĖ

374

 J. Miškinis

LITUANISTIKA STEPONO BATORO
UNIVERSITETE VILNIUJE

376

 Simas Sužiedėlis

MOTERIS SU KAUKE

382

 Vytautas Kasnis

KAD VAIKAMS BŪTŲ GERA

384

 B. Boreišienė

UOŠVĖS, ANYTOS...

386

 R. Bernotėnienė

POPIEŽIAUS APSILANKYMAS JAUNIMO AKIMIS

388

 Studentai

TĖVYNĖJE

389

 A. Likanderienė

KALBA

391

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

392

 J.Pr.

1979 METŲ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” TURINYS

394

 Red.

Visus mieluosius Skaitytojus, Rėmėjus bei Bendradarbius sveikiname didžiųjų švenčių proga ir linkime, kad įsikūnijusio Dievo Žodžio į žemę atneštoji ramybė bei taika Jus lydėtų per visus ateinančius metus!

Redakcija ir Administracija

Šis numeris iliustruotas Romo Bartuškos nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.