RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTUROS ŽURNALAS

Kovas/March 1979 Volume XXX No. 3

ŽMOGAUS SKAUSMAS

73

 Stasys Yla

PASAULIEČIAI — KRISTAUS PRANAŠIŠKOS
GALIOS DALININKAI

76

 P. Daugintis, S.J.

JONAS BILIŪNAS

79

 Jonas Miškinis

KAI KURIOS DIEVO PROBLEMOS

81

 Antanas Saulaitis, S.J.

KOKIOS KLIŪTYS MOTERIMS TAPTI KUNIGAIS?

83

 Stasys Yla

KALBOS PIKTŽOLĖS

83

 K. J. N.

IŠ MODERNIOSIOS ANGLŲ POEZIJOS

84

 Stephen Phillips

POPIEŽIAUS GRIGALIAUS XIII BULA
VILNIAUS UNIVERSITETUI

86

 Paulius Rabikauskas, S.J.

IR PRADĖTI NUO ABC ...

95

 R. Bernotėnienė

VAKARAS KUNIGO NAMELYJE

97

 A. Saulaitis, S.J.

DĖL KO VAIKAI PABĖGA IŠ NAMŲ?

99

 Studentai

TĖVYNĖJE

101

 Redakcija

KALBA

103

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

105

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

106

 J.Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

108

 Redakcija

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio, S.J., nuotraukomis iš neseniai pasirodžiusio leidinio “Posters”.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July antf August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.