religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / GEGUŽĖ - MAY / VOLUME XXXIX, NO. 5

O MOTINA

146

 Paulius Stelingis

MARIJOS METAI IR LIETUVOS LAISVĖ

147

 Kęstutis Trimakas

KRIKŠČIONYS SAVO DORYBĖMIS
SKELBIA DIEVĄ

150

 A. Grauslys

DOVANOS IR CHARIZMOS

152

 Chiara Lubich

LIETUVIŠKI SEKMINIŲ PAPROČIAI

153

 Danutė Bindokienė

Į NAUJĄ GYVENIMĄ

154

 I. V.

AKVIZITINIO IMUNITETO DEFICITO SINDROMAS

158

 Dr. Jūratė Dievaitienė

MYLIMASIS PIRMOJ VIETOJ

160

 Kun. Jonas

JIE ŠITAIP AUKLĖJA VAIKUS

165

 Kun. Jonas

BAŽNYČIA IR PASAULIS

168

 Lina Grigaitytė

TĖVYNĖJE

169

 Gediminas Vakaris

KALBA

173

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

175

 Red.

ATGARSIAI

177

 Skaitytojai

ŠYPSULIAI

178

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

178

 Juoz. Pr.

Šis numeris gegužės mėnesio ir Marijos metų proga iliustruotas įvairių dailininkų pieštais Marijos paveikslais. Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes toLaiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.