religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXXIX, NO. 9

POKALBIS SU KARDINOLU

289

 Mindaugas Barysas

BŪDAMAS SILPNAS, ESU GALINGAS

292

 Chiara Lubich

SUGRĮŽĘS PERRAŠYK TESTAMENTĄ

293

 Algirdas Nakas

DIDŽIOJI NELAIMĖ — SUNYKĘS
AUKOS SUPRATIMAS

297

 Kun. Sigitas Tamkevičius

IŠ MŪSŲ PASTORACINĖS VEIKLOS

299

 A. Saulaitis, S.J.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖ
Į PIETŲ AMERIKĄ (II)

303

 Stasė Vaišvilienė

KALBOS DŽIAUGSMAS

305

 K. P.

KAIP PRISIDĖTI PRIE PILNUTINIO IŠSIVYSTYMO

307

 P. Daugintis, S.J.

KETURIOLIKTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS

311

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠEIMOS VARGAI IR DŽIAUGSMAI

312

 Ramunė Kubiliūtė

KAM REIKALINGA LIETUVIŲ KALBA IŠVEIVIJOJE

314

 Rima Polikaitytė

EILĖRAŠČIAI

316

 Rasa Miliauskaitė

TĖVYNĖJE

317

 Gediminas Vakaris

KALBA

319

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

321

 Red.

ŠYPSULIAI

322

 Red.

ATGARSIAI

323

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

321, 322, 323 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos į Pietų Ameriką. Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.