1959 M. LAPKRIČIO MĖN. (NOVEMBER) VOL. X. NO. 10

T U R I N Y S

Pavargusi krikščionija — A. Tamošaitis, S. J. 291

100 metu darvinizmui — J. Venckus, S. J. 296

Arso klebonas (II) — A. Grauslys 302

Kare žuvusiam (eil.) — S. Tomarienė 309

Ligai ar senatvei mus pančiojant — J. Prunskis 310

Žvilgsnis i montesorinę mokyklą— E. Mortimer 313

Negraži mergaitė............ 316

Svarbiausioji pareiga   317

Iš filmu pasaulio— J. Vaišnys, S. J. 319

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin.— Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Vėlinių  nuotaikos

RUDENS SCENOS MUS DAUG KO PAMOKO:

GĖLĖS VYSTA KAIP MŪSŲ VILTYS,

LAPAI KRINTA KAIP MŪSŲ METAI,

DEBESYS PLAUKIA KAIP MŪSŲ ILIUZIJOS.

ŠVIESA MAŽĖJA KAIP MŪSŲ PROTO ĮŽVALGUMAS,

SAULĖ DAROSI ŠALTESNĖ KAIP MŪSŲ JAUSMAI,

UPĖS UŽŠĄLA KAIP MŪSŲ GYVENIMAS —

VISKAS TURI SLAPTĄ RYŠĮ SU MŪSŲ LIKIMU.

F.R.CHATEAUBRIAND

MIRTIS YRA TAIP TIKRA KAIP RYTOJAUS DIENA,

KAIP NAKTIS PO DIENOS, KAIP ŽIEMA PO VASAROS.

KODĖL TAIP RŪPINAMĖS RYTOJAUS DIENA,

NAKTIMI IR ŽIEMA, TAČIAU NE MIRTIMI?

K. NOETZEL (Iš J. Prunskio "Rinktinių minčių")