TURINYS

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą (I) — A. Grauslys 35

Krikščionybės kelias Lietuvon — Z. Ivinskis 39

Karo eskizai (eil.) — J. Mikuckis 43

Religija ir tėvynės meilė — J. Vaišnys, S. J. 44

Kirvis prie krikščionybės šaknų — K. Trimakas, S. J. 50

Tikra ir netikra draugystė — J. Vaišnys, S. J. 54

V. Europos ir J.A.V. auklėjimas — P. Maldeikis 59

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. 62

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Red. Pav. — Bruno Markaitis, S. J.

Admin. — Petras Kleino tas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago

36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Putnam, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press