ŠIAME NUMERYJE:

Religinė mūsų tautos ateitis

Jei vesčiau antrą kartą...

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą

Pavydas šeimoje

Episkopalų ministerio atsivertimas

Ar išpažintis reikalinga?

Krikščionybės kelias Lietuvon

 

T U R I N Y S

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą — A. Grauslys 99

Dangus nesigaili gėlių (eil.) — J. Mikuckis 102

A. Rūkštelė ir bereikalingas jaudinimasis — Redaktorius 103

Religinė mūsų tautos ateitis — J. Vaišnys, S. J. 104

Krikščionybės kelias Lietuvon — Z. Ivinskis 112

Pavydas — S. Stasiškienė    115

Ar išpažintis reikalinga? — A. Kezys, S. J. 117

Episkopalų ministeris tampa kataliku — Dr. J. Prunskis 120

Jei vesčiau antrą kartą... — Žmonos pamestas vyras 124

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. 127

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitu leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in    

Putnam, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko    Immaculata Press