LAISVĖS KOVOS METAI. Vol. XIX Nr. 10. LPKR.-NOV.

STEBINT IR SVARSTANT * * *    398

TIKROVĖS IR ILIUZIJŲ KRYŽKELĖJ — II Ant. Paškus    401

APIE LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGĄ    K. Palčiauskas A. Saulaitis, A. Šenbergienė, O. Zailskienė    404

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — VIII M. Krupavičius    412

RUDENS KALENDORINĖ PRASMĖ (eil.) A. Baranauskas    413

VYTAUTAS AUGUSTINAS P. Jurkus    415

GYVENIMAS ŠAUKĖSI REFORMOS A. Grauslys    421

LAPAS (eil.) K. Gaidžiūnas    422

KRIKŠČIONIJA: Po “Humanae vitae” enciklikos K. T.    426

Vietnamo katalikai P. Gaučys    426

AKIRAČIAI: Dviejų vienuolių pažiūros Sesuo M. Rita ir sesuo M. Margarita    428

JAUNYSTĖ: Ką galvoja anglų katalikų jaunimas A. L.    429

ŠEIMA: Kad jį     atrastume Redaktorius ir skaitytojai    431

Kaip tėvai patys randa išeitį Parengė G. Valiulienė    432

ANAPUS Parengė M. Banėnas    433

ŠYPSANTIS: Ar aš beždžioniauju, ar žmogus?    435

SPAUDOJ: “žaidžiąs” “teologas” ar žaismingas teologas    437

FILMAI. The Thomas Crown Affair, For Love of Ivy S. Semėnienė    438

Filmus suglaustai vertinant * * *    438

ATGARSIAI    439

Šio numerio iliustracijos: Vyt. Augustino fotografijos (viršelio I psl. detalės, 397, 411, 414, 417-420); Alg. Kezio, S. J., nuotraukos (406, 436) ir inž. J. Muloko Jaunimo Centro Čikagoje preplėtimo projektas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (meninė priežiūra), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata 1968 m. — $4.00; 1969 m. — $5.00.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 400. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

Senos kapinės Aukštaitijoje (nuotr. Vyt. Augustino).

Ar čia seniai
Tos vėlės buvo žmonės

Dienom plušėjo kaitroje,
O vakarais jų dainos plaukė kloniais,
Papieviais ir laukais.

Jie iškeliavoTu likai
Globot kitų,
Likai Tu rūpintis
Jų rugiapiūte, jų sėja.

Leonardas Andriekus, Vėlės.