religinės ir tautinės kultūros žurnalas lapkritis/november 1976 volume XXVII no. 10

JEI SUGRIAUSI KITO DANGŲ...

325

Juozas Vaišnys, S.J.

TOLERANCIJA NAUJOJO TESTAMENTO ŠVIESOJE (I)

328

Alfonsas Grauslys

DEJONĖ, KELIANTI ABEJONĘ

330

Stasys Yla

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (IX)

332

Feliksas Jucevičius

LAIKAS ATSIIMTI DIEVO DOVANĄ

336

Nina Gailiūnienė

GYVENIMO VAIZDELIAI IŠ REPORTERIO UŽRAŠU

339

Vytautas Kasnis

VELNIAS LIETUVIŠKOSE PASAKOSE (I)

341

V. Bagdanavičius, MIC

TĖVYNĖJE

348

D. ir G. Vakariai

KALBA

352

J. Vaišnys, S.J.

KOKIĄ NORĖČIAU TURĖTI ŽMONĄ

354

R. Dagilis

FILMAI

356

J. Prunskis

ATGARSIAI

358

A-lė G. ir M. Stonys

TERESĖ GAIDELYTĖ

359

V. V.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (“Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religiuos society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th St. Chicago, Ill. 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 3034 copies. 2902 copies were distributed to paid individual subscribers by mail, free distribution — 132 copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers. Total distribution — 2968 copies; of single issue nearest filing date: press run — 3034, mail subscription — 2902, free distribution — 66, total distribution —2968, and left-overs — 66. Annual subscription — $6.00, single copy is 60ct. Second class postage paid at Chicago, Ill. and additional mailing offices.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.