religinės ir tautinės kultūros žurnalas gegužis/may 1976 volume XXV.II no. 5

KO SIEKIA EUCHARISTINIS KONGRESAS

145

Juozas Vaišnys, S.J.

BAŽNYČIOS VADOVYBĖ

148

Br. Krištanavičius, S.J.

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (IV)

152

Feliksas Jucevičius

GEORGE BERNARD SHAW

155

J. Venckus, S.J.

NEĮPRASTAS ATSITIKIMAS

158

A. Kelmietis

KOKĮ NORĖČIAU TURĖTI VYRĄ

160

N. Gražulienė

MEILĖ, JOS PSICHOLOGIJA

164

A. A.

MŪSŲ VAIKŲ RELIGINIS AUKLĖJIMAS

167

Sės. Ona Mikailaitė

LYG NEBŪTŲ RYTOJAUS

169

A. Tyruolis

KALBA

171

J. Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

173

D. ir G. Vakariai

FILMAI

176

Juozas Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

178

J. Pr.

HORIZONTAI

180

Algirdas Grigaitis

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris iliustruotas Algirdo Grigaičio nuotraukomis, tema — Horizontai.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published, monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.